ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 13:38
އޭސީސީއަށް އެންމެ ފަހުން އައްޔަނު ކުރެއްވި މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން- ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި
އޭސީސީއަށް އެންމެ ފަހުން އައްޔަނު ކުރެއްވި މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން- ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި
ރައީސް އޮފީސް
އޭސީސީ ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގައި
އޭސީސީ ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގައި އޮއްވައި އިތުރު 58 މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވޭ
ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގައި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 58 މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށައެޅިފައިވޭ
މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިން
ހުރިހާ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، އެ ކޮމިޝަން ޤާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް ދިޔަ ފަހުންވެސް އިތުރު 58 މައްސަލަ އެކި ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އޭސީސީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ އާއި ނާއިބު ރައީސް ފާތުމަތު އަނޫލާ އާއި މެންބަރު އައިޝަތު އަބްދުﷲ އެ ދުވަހު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

މިބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރީގައި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަކީލާއި މެންބަރު އަލީ އަޝްރަފް ވަނީ މެންބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފަށަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމުމާއެކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

އޭސީސީ ޤާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް ދިޔަ ފަހުންވެސް އެކި ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 58 މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށައެޅިފައިވާކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަތައް ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންކަމަށްވުމާއެކު، އެ މައްސަލަތައް ދަނީ ކޮމިޝަނުގައި ފުނިޖެހެމުންނެވެ. މިވަގުތު ކޮމިޝަނުގައި ކުރިއަަށްދަނީ ހަމައެކަނި އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެކަންޏެވެ.

އޭސީސީގެ މެމްބަރުންގެ ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓެއް ހަދައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނެވެ. އެއަށްފަހު އޭސީސީގައި އޭރު ތިއްބެވި މެމްބަރުންވެސް ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމީއެވެ.

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި، އެކުލަވާލި އޮޑިޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 10 ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުންގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ނުކުރެވި، ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވިފައި ވާކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުއްދަތުތައް ދީ، އެ މުއްދަތުތައް ފަހަނައަޅައި ދިޔައިރު ވެސް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރި ކަމަކީ ތަފާތު އެކި ޓައިމްލައިންތައް އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ވެސް އެޓައިމްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިނުވާކަމަށެވެ. މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން އެމައްސަލަތައް ގަޑިއަށް ނުނިންމުމުން ދެން ކުރާ ކަމެއް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ނެތްކަމަށް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ގެންދަނީ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ވެސް ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓެއް ހަދަމުން ކަމަށް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮމިޝަންތަކުގެ މެމްބަރުން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާނަމަ އެކަންކަން ބެލުންކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް