ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 12:59
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ބޮޑީގާޑުން ތަމްރީނުކުރުން
5 އަހަރު ދުވަހަށް ސިޔާސީ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން ބޮޑީގާޑުން ގެންގުޅުން ރަނގަޅެއް ނޫން: މާރިޔާ
 
ސިފައިން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނުޖެހި
 
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިން ވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑީގާޑުން ވަނީ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކުވާފައި
 
ރައީސް ސާލިހުގެ ތަސައްވުރަކީ ސިފައިންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުން

ދިވެހި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ބޮޑީގާޑުންނަކީ، ހަމައެކަނި 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، ސިޔާސީ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނުޖެހި، ވީހާވެސް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް، ގާބިލްކަމާއެކީ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިފަދައިން އިލްތިމާސްކުރެއްވީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސަދަރން އޭރިއާގެ ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި، އެމްއެންޑީއެފްގެ 13 ވަނަ ބޮޑީގާޑު ތަމްރީނު ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ތަސައްވުރަކީ، ސިފައިންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިތުބާރު ލިބިފައިވާ، ފަންނީ، ގާބިލް، ޕްރޮފެޝަނަލް، ފައިޓިންގ ފިޓް ފޯރސްއަކަށް ހެއްދެވުންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ބޮޑީގާޑު ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ނުބާއްވާތާ 5 އަހަރު ފާއިތުވެފައި ވަނިކޮށް، 2020 ވަނަ އަހަރު، ކޮވިޑް-19ގެ ދަތިއުނދަގޫ ހާލަތުގައިވެސް، އެކޯސް އިޔާދަކޮށް، 2021 ގައިވެސް ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ހިންގާފައިވަނީ، ރައީސް ސާލިހުގެ ތަސައްވުރު ހާސިލްކުރުމުގެ ތެރެއިންކަން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެކަމަނާވަނީ، މެއި 6 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި، އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިފާރަވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ސިފައިންގެ ބޭކަލުންގެ ހިތްވަރާއި ހުޝިޔާރުކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއިން މިސާލު ނެގުމަށް ކޯހުގެ ދަސްވެނިންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ބޮޑީގާޑުންގެ މަސައްކަތަކީ ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންވާ މުއައްސަސާއަކުން ނުކުމެ، ސިޔާސީ އެކި ލީޑަރުންގެ އަރިހުގައި 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާއިރު، ޕަރސަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން އިސްކަންދޭންވާނީ ސިޔާސީނުވެ، ވީހާވެސް ފުރިހަމައަށް، އެމީހުންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވީއައިޕީ ބޭފުޅެއްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދު ﷲ ޝަމާލާއި ސިފައިންގެ ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަރން އޭރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި ރޭންކުގެ ސިފައިންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްވަނީ 13 ވަނަ ބޮޑީގާޑު ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ދަސްވެނިންގެ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
25%
50%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް