ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 12:29
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
"އެމްޑީޕީ މިވަގުތު ހިމޭނުން އޮތީ ސަރުކާރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވެނީ އޮޕޮޒިޝަންގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ އެ ބަދުނާމު އެޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް"
 
އަބަދުވެސް މަގުމަތިން ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވެދާނެ
 
ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރާމެދު ހިތްހަަމަ ނުޖެހޭނަމަ، ވޯޓުން ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒަށް މެސެޖެއް ދެވިދާނެ

ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް ނުނުކުންނަނީ ސަރުކާރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވެނީ އޮޕޮޒިޝަންގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ އެ ބަދުނާމު އެޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް އިޖާބަދެނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކަށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި އަބަދުވެސް މަގުމަތިން ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވެދާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް ފަދަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށްވެސް ފުރުސަތުދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

މި ޤައުމަށް ސްޓެބިލިޓީ އެބަ ބޭނުންވޭ
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މިހާރުވެސް ސަރުކާރާމެދު އެބަހުރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މާރިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ކަމެއް ނުހިނގި ނަމަވެސް ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ ގުޅުވައިގެންވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރާމެދު ހިތްހަަމަ ނުޖެހޭނަމަ، ވޯޓުން ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒަށް މެސެޖެއް ދެވިދާނެކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވެނީ އޮޕޮޒިޝަންގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ އެ ބަދުނާމު އެޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެކަމަށްވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު