ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:55
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
ވެކްސިން ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތައް
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވެކްސިން ލިބުމުގެ ތަފާތުކަން އޮންނަހާ ހިނދަކު މި ބަލިމަޑުކަން ދާނީ ކުރިއަށް - ޝާހިދު
 
ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮމިއުނިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ
 
މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފެނަށް ދިޔުމުގެ ބިރު އެބައޮތް

މި އާލަމީ ވަބާއަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް އޮތް އެންމެ މުޖައްރިބު މަގަކީ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވެކްސިން ލިބުމުގެ ތަފާތުކަން އޮންނަހާ ހިނދަކު މި ބަލިމަޑުކަން ދާނީ ކުރިއަށް ކަމަށް، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިއަހަރަށް ފެށުމަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، އެމަނިކުފާނު މިއަހަރު އިސްކަން ދެއްވާނެކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އާއްމު މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރުކުރައްވަމުންނެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އާ ވޭރިއެންޓުތައް ދާނީ ފެންމަތިވަމުން ކަމަށާއި، ބައެއް ވޭރިއެންޓުތައް ވަރަށް ނުރައްކާވެ، ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެކްސިންތަކަށް ނުކަތާވަރު ވެދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފެނަށް ދިޔުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި، މި ސައިކަލް ފުނޑުކޮށްލެވެން އޮތީ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަގުތުން ވެކްސިން ލިބޭގޮތް ހަދައިގެން ކަމަށެވެ.

އެހެންވެގެން މި އަހަރު އަޅުގަނޑު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މަތީ ފަންތީގެ އިވެންޓު އޮންނާނީ "ގެލްވަނައިޒިންގ މޮމެންޓަމް ފޯ ޔުނިވަރސަލް ވެކްސިނޭޝަން" ގެ މައްޗަށް. އަދި މި އިވެންޓު އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 25ގައި ކަން އުފަލާއެކު އިޢުލާނުކުރަން. ވެކްސިން އުފެއްދުމާއި ބެހުމުގެ ދުވެލި ބާރުކޮށް، ރޯލްއައުޓް ކުރުމަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލައި، ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮމިއުނިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުގެ "ނިއު އިޔަރޒް ރިޒޮލިއުޝަން"ގައި ބައިވެރިވެ، ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ދާއިމީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުންނަށް މިފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ދެމިއޮންނަ އެއްބާރުލުމާއެކު، އެންމެންނަށް ވެކްސިން ކަށަވަރުވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ.
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިހާރު މުޅި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޚަބަރުތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީން ޖާގަ ހޯދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ކަމުގައި ވެދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހިތަށް ތަސައްލީއެއް ލިބިގެންދަނީ ކޮންމެ ބަލިމަޑުކަމެއް ވެސް ކޮންމެވެސް އިރަކުން ނިމެނޭކަން އެނގޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް އަމާޒު ހިފާފައި އޮތްއިރު، އަދަށްވުރެ ރަނގަޅު މާދަމާއެއް ބިނާކުރުމަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެކަން ކުރާއިރު، ފުރަތަމަ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންވީ މި ބަލިމަޑުކަމުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކޮމިއުނިޓީތައް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެނީ އެލްޑީސީ އާއި، އެލްއެލްޑީސީ އަދި އެސްއައިޑީ ޤައުމުތަކުގައި ކަމަށާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުއަށް ގޮވާލަނީ، އެ ޤައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19އިން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބާރުދީ، ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ އެމީހުންގެ އިޤްތިޞާދު އަލުން ބިނާކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަބަބަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމުޢެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ އެންމެންގެ އެއްބައިވެގެން ކަމަށް ވާތީ. އެއްބައިވަންތަ ޢަޒުމަކާއެކު، ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި އެއްބައިވެ، އަދި އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކައިގެން. މި ބަލިމަޑުކަމަކީ މިހާރުވެސް، އަދި މީގެކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް ހަމައެކަނި ގޮންޖެހުމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ ސުލްޙައާއި މަސަލަސްކަން ގެއްލި، ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަންޒަރު. އެތައް ޒަމާންތަކަކުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ނުރައްކާތައް އަދިވެސް އޮތީ އެގޮތުގައި. އޭގެތެރޭގައި ނިއުކްލިއަރ ގިނަވެގެން ދިޔުމާއި، ނިރުބަވެރިކަމާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދެބަސްވުންތަކާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި، ޤައުމުތަކުގެ ދާހިލީ ކޯޅުންތައް ހިމެނޭ.
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަކީ މިއަދު އެކި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮތް އެއްބަސްވުމަކީ، މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިނގައިދިޔަ ދެ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު އާދެވުނު އެއްބަސްވުމެއްކަމަށެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމަކަށްފަހު އެންމެފަހުން ސުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ދެމިތިބެވެން އޮތް ގޮތަކީ، އިންސާނިއްޔަތުކަމަށް ލޯބިކޮށް، ދެބަސްވުމާއި ކޯޅުންތަކަށް މަގުފަހިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކަންތައްތަކާ ދެކޮޅަށް ގާޑުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އަދި މި ނޫން ގޮތަކުން ސަލާމަތެއް ނެތް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް