ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 14:12
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުން
އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓުން ދިފާއުވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުން: ރައީސް ސޯލިހު
 
ބޫސްޓަރ ޑޯޒެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފައިޒަރ ވެކްސިން
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ވަނީ ދޭން ފަށާފައި
 
ދެ ވަނަ ޑޯޒު ޖެހިތާ ހަ މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނަމަ، ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި

ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއެންޓެއް ކަމަށްވާ އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓުން ދިފާއުވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓުން ދިފާއުވުމަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށެވެ. އާއްމުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުން ހުޅުވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ދެ ވަނަ ޑޯޒު ޖެހިތާ 6 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނަމަ، ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދޭން ފަށާފައިވާއިރު، އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕޮއިންޓަމަންޓް ހެއްދޭނެ ކަމަށެވެ. ވެކްސިން ޖަހައި ދޭނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާއި ސެނަހިޔާ އާއި ދަމަނަވެއްޓާއި ދަރުބާރުގެ އަދި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެއްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށް 6 މަސް ފުރިހަމަ ވެފައިވާ 18 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ މީހުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފައިޒަރ ވެކްސިނެވެ.

ދިރާސާތައް ދައްކާ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުދިންނަށްވުރެ ތުއްތުކުދިންނަށް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ކުރީގެ ވޭރިއަންޓްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ގިނައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ އެހެން ވޭރިއަންޓްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން ބޮޑުވަރުވާ މިންވަރު ކުޑައެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް