ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 09:21
އޮރެންޖް ހިޔާ
އޮރެންޖް ހިޔާ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
އޮރެންޖް ހިޔާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް
އޮރެންޖް ހިޔާ އަންނަ މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ: ޑރ.ނަޒްލާ
 
އެޗްއެމްއެފް ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި
 
އޮރެންޖް ހިޔާގެ 99 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އޮކްސިޖަން ކެޕޭސިޓީ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އޮރެންޖް ހިޔާ އަންނަ މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ.ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮރެންޖް ހިޔާ ފެސިލިޓީއަކީ ހުޅުމާލޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގާއިމުކުރެވޭ ދެވަނަ ފެސިލިޓީއެވެ.

މިފެސިލިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އޮރެންޖް ހިޔާ އަންނަ މަހު ފަންކްޝަން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ އޮކްސިޖަން ކެޕޭސިޓީ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އޮރެންޖް ހިޔާގެ މަސައްކަތް ނުނިމުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ (އެޗްއެމްއެފް) ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްއެމްއެފްގައި 100 ބެޑް ރެޑީ، އޮރެންޖް ހިޔާ މިއަންނަ މަހު ފަންކްޝަން ވާނެ. އެތާގައި އޮކްސިޖަން ކެޕޭސިޓީ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ. މިވަގުތަށް ވެސް ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އެޗްއެމްއެފްގައި އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. 100 ބެޑްސް ރެޑީ އަދި އައިސީޔޫ ކެޕޭސިޓީ ވެސް ރެޑީ.
އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ.ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު

އޮރެންޖް ހިޔާގެ 99 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އޮރެންޖް ހިޔާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަަސައްކަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފެސިލިޓީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިކުއެސްޓަކަށް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ގާއިމު ކުރަމުންދާ އޮރެންޖް ހިޔާ އަކީ ކުރީގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެކެވެ. މީގެ ކުރިން އެތަން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ބިދޭސީން ކަރަންޓީން ކުރުމަށެވެ. އަދި އޮރެންޖް ހިޔާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރު ވަނަ ރާޅާ ގުޅިގެންނެއެވެ. އެއީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ 270 އެނދުގެ ޖާގައިގެ ފެސިލިޓީއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް