ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 15:55
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ)
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ހަނިމާދޫ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް
ހަނިމާދޫ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުންފުނިން އަމަލުކުރީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: ދޮންބެ
 
މި ބިޑުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވޭ
 
ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ

ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރެވުނު ޓެންޑަރ އާއި ގުޅިގެން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ކުންފުނިން އުސޫލުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓް އެވާރްޑް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދޮންބޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓު އެވާރޑް ކުރި ގޮތުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައަޅަމުން ބީލަން ހުށައެޅި އެއް ފަރާތްކަމަށްވާ އެސްޖޭ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރެވުނު ޓެންޑަރ އާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ރަނގަޅީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްކަން އެނގެން އޮތް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައި އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން ނަމަވެސް، އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގައި ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޠުތައް ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް، މުސްތަގިއްލު ރިވިއު ކޮމެޓީން އަންގާފައިވާއިރު، އެ ކޮމެޓީގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ލިބިގެންނުވާތީ، މި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެސްޖޭއަށް އެވޯޑްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ރިކުއަރމަންޓްތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް ޝަރީއަތުން ކަނޑައަޅައި، މި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެވޯޑްކުރުމަށް ފިނޭންސްގެ މައްޗަށާއި، އަދި ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިގެން ކުރިއަށްދިޔައިރު އެސްޖޭ ކުންފުނިން ވަނީ މި ބިޑާ ގުޅޭ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމާއި ގުޅޭ ވަގުތީ އަމުރަކަށްވެސް އެދިފައެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން 31 އޯގަސްޓު 2021 ގައި ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރެފައިވާއިރު، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހައިކޯޓުންވެސް ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރު ދަމަހައްޓާފައެވެ. އެގޮތުން ޝަރީއަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ހދ. ހަނިމާދޫގައި ޢިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރެވުނު ޓެންޑަރ އާއި ގުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރު ހައިކޯޓުން ދަމަހައްޓާފައިވަނިކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދޮންބޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) ވިދާޅުވީ، އެ ޕްރޮޖެކްޓް އޭރު ދޮންބޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހަވާލު ކުރުމުން, އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ކަންކަންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ގެރެންޓީ ހުށައަޅައިގެން މިނިސްޓްރީން އެޑްވާންސް ފައިސާވެސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭރު ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް އެވާރޑް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ނިމުމަކާއި ގާތްވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވަނީ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ކަންކަން ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީން މިކަމާގުޅޭގޮތުން ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް