ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 13:45
ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ފްލޯޓިންގ ޕުލެޓްފޯމް
ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ފްލޯޓިންގ ޕުލެޓްފޯމް
އެމްއެންޑީއެފް
ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަނޑައިގެން ދިޔުން
ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެ
 
ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސީޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމެއް
 
ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެންގޮސް އޮޔާ ދަނީ މާމުނަގައު ރިސޯޓްގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް

ރ.މާމުނަގައު ރިސޯޓުގައި ސީޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާދާތީ ދަތުުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާރޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 19:15 ހާއިރުއެވެ. ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެންގޮސް އޮޔާ ދަނީ އެރިސޯޓްގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ދިގުމިނުގައި 20ފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 10 ފޫޓް ހުންނާނެ ކަމަށާއި ޕްލެޓްފޯމްގައި ރަތްކުލައިގެ ބައްތިއެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
33%
50%
17%
0%
0%
ކޮމެންޓް