ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 23:29
ޕްލާސްޓިކާއި ކުނީގެ ބާވަތްތަކުން ފަޅުތެރެ ތަޣައްޔަރުވެފައި
ޕްލާސްޓިކާއި ކުނީގެ ބާވަތްތަކުން ފަޅުތެރެ ތަޣައްޔަރުވެފައި
އަޝްވާ ފަހީމް
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުން މަނާކުރުން
13 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކޮށްފި
 
އުފެއްދުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1، ޑިސެމްބަރ 1 އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 1ން ފެށިގެން
 
ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1، އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 1 އާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 1 އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 1ން ފެށިގެން

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ 13 ބާވަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން، އަންނަ އަހަރުގެ ވަކި ތާރީޚުތަކަކުން ފެށިގެން މަނާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އެބާވަތްތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު، 1 ޖެނުއަރީ 2022ގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރަންޖެހެއެވެ. އެ ލިސްޓު ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން ވަނީ އެތަކެތި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1، އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 1 އާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 1 އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 1ން ފެށިގެންނެވެ. އުފެއްދުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1، ޑިސެމްބަރ 1 އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 1ން ފެށިގެންނެވެ.

1 ޖޫން 2022ން ފެށިގެން، އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ:

- ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ހޮޅި

- ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކާ ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު

- ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް

- ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ، 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު (އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމަރއިން އުފައްދާފައިވާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ ޕްލާސްޓިކްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

- ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، އިމްޕޯރޓްކުރާ ސުޕާރީ

- 250 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ، ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތަށި

- ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅުލާފައިވާ ކަފަބުރު

- 50 މިލިލީޓަރާއި 50 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން ފުޅި

1 ޑިސެމްބަރ 2022ން ފެށިގެން، އުފެއްދުން މަނާ އަދި 01 މަރޗް 2023ން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ:

- ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 50 މައިކްރޯންއަށްވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު (އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމަރއިން އުފައްދާފައިވާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ ޕްލާސްޓިކްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

- 50 މިލިލީޓަރުން ފެށިގެން 200 މިލިލީޓަރާ ހަމައަށް ހިމެނޭ، ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކުދި ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން ފުޅި

1 ޖޫން 2022ން ފެށިގެން، އުފެއްދުން މަނާ އަދި 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ:

- ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

- ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ބުއިންތައް (ފެން ފިޔަވައި)

1 ޑިސެމްބަރ 2023ން ފެށިގެން އުފެއްދުން މަނާ އަދި 01 މާރޗް 2024ން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ:

- ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ، 1 ލީޓަރާއި 1 ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީފައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް