ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 21:14
ލ. ބޮޑު ފިނޮޅު
ލ. ބޮޑު ފިނޮޅު
މުހަންމަދު ވިސާމް
ލ އަތޮޅުގެ 6 ސަރަޙައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުން
ލ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްސަ 6 ސަރަޙައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމަވައިފި
 
ލ. އަތޮޅަކީ ތިމާވެށިގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާކަމަށް "ހޯޕް ސްޕޮޓް"އެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަތޮޅެއް
 
މި 6 ސަރަހައްދަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ސަރަޙައްދުތަކެއް

ލ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ, ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ 6 ސަރަހައްދެއް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމެވީ ލ. ގަމު ބޮޑަ ފެންގަނޑަ ސަރަޙައްދާއި، ލ. މާބައިދޫ ކޯރާއި ފުށީ ކަނޑު ސަރަޙައްދާއި، ލ. ބޮޑު ފިނޮޅު އަދި ވަޑިނޮޅު ކަނޑު ސަރަޙައްދާއި، ލ. ގާދޫ، ރަށުގެ ވެލާއަރާ ގޮނޑުދޮށާއި، ޗަސްބިމާއި، ވަށައިގެންވާ ފަރާއި އަދި މޫދުވިނަ ސަރަޙައްދާއި، ލ.ގާދޫ-ހިތަދޫ ކަނޑު ސަރަޙައްދާއި، ލ. ހިތަދޫ ކުޅިއާއި ވަށައިގެންވާ މޫދުގެ ސަރަޙައްދެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއިން ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހަކަށް ވަޒީރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޙިމާޔަތްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި 6 ސަރަހައްދަކީ، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ސަރަޙައްދުތަކެކެވެ. އަދި ލ. އަތޮޅަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާކަމަށް "ހޯޕް ސްޕޮޓް"އެއްގެ ގޮތުގައި، ގްލޯބަލް ކޯލިޝަންއެއް ކަމަށްވާ "މިޝަން ބްލޫ"އިން 2021 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަތޮޅެކެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މަދުވެގެން 1 ރަށާއި 1 ފަރާއި 1 ކަނޑޫފާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދުގެ މަތިން، މި މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ތިލަދުންމަތީގެ (ހއ، ހދ، ށ އަދި ނ އަތޮޅުގެ) 14 ސަރަޙައްދަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ސަރަޙައްދަކާއި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 1 ސަރަޙައްދަކާއި، އަދި ފާދިއްޕޮޅުގެ 5 ސަރަޙައްދެއް މި ސަރުކާރުން ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 14،423 ހެކްޓަރުގެ ސަރަޙައްދެކެވެ.

މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ 20 އިންސައްތަ ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް