ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 18:08
ރައީސް ޔާމީން: ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ކުރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތައް މިހާރު ގެންދަވަނީ ނަފީކުރައްވަމުން
ރައީސް ޔާމީން: ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ކުރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތައް މިހާރު ގެންދަވަނީ ނަފީކުރައްވަމުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މަގޭ ރިޕޯޓް
އިންޑިޔާ ފަސްޓުން އިންޑިޔާ އައުޓަށް ޝިއާރު ބަދަލުވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައި؟
 
މިހާރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އިންޑިޔާ އައުޓްވާން ޖެހޭކަމަށް
 
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ އިންޑިޔާ ފަސްޓް ކަމަށް

"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އޮތް ކުޑަކުޑަ ގައުމެކެވެ. ފިޔާކޮޅުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެތެރެ މިކުރަނީ އުތުރު ކަރައިންނެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް އަލުވި، ފިޔާ، މިރުސް ނުލިބުނީމާ އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާވެސް ޖެހިލަން ޖެހެނީ އުތުރު ކަރަޔާއި ހަމަޔަށެވެ. އިންޑިޔާއާ ހަމައަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ މީހުން ޕޯޑިއަމްތަކަށް އަރައި ޖަޒުބާތާއެކީގައި އެކިއެކި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކިހާ ނާޒުކު ހިސާބެއްގައި ތިބި ބައެއްކަން ފަހަރެއްގައިވެސް ޚިޔާލަކަށް ނުގެނެއެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަނޑަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑެވެ. އެ މާސިންގާ ބޮޑު އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އޮތް އެންމެ ކުޑަކުޑަ ޖަޒީރާ އަދި އެންމެ ނިކަމެތި ގައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. އެކަމަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަކީ މުޅި ސަރަހައްދަށް ނުކަތާވަރުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ވެއްޖެއެވެ" މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ބުނުމެއް ނޫނެވެ. މިއީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި އެމަނިކުފާނު އިންޑިޔާ ސިފަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިޔާ ފަސްޓް ޕޮލިސީއެއް އެމަނިކުފާނު ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވިއެވެ. ކުރިން ދެންނެވުނު ވާހަކަ އެމަނިކުފާނު އެހާ އަސަރާއެކީ ވިދާޅުވީ އެމަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރުގައެވެ. އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެކި ކަންކަމުގައި އިންޑިޔާގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ދުވަސްވަރުގައެވެ. އޭރު ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އިންޑިޔާ ފަސްޓެވެ. އިންޑިޔާ ކަނޑުވެސް އޭރު އެހާ ފުޅާވެފައި ބޮޑެވެ. އޭރު ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް ނިކަމެއްޗެވެ. ވަރަށް ކުޑައެވެ. އޭރު އިންޑިޔާއާ ނުލައި ކަމެއް ކުރެވޭން ނެތް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވިއެވެ. އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އިންޑިޔާގެ މަސްލަހަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވިއެވެ. އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ދެކޭ މީހުންނަށް އެމަނިކުފާނު ފާޑުވިދާޅުވެ މަލާމާތް ވެސް ކުރެއްވިއެވެ. އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތާއި ފެންވަރު އޮޅިގެން އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއީ އެދުވަހެވެ. އެއީ އެދުވަސްވަރެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ ކީކޭ ބާވައެވެ. މިއަދު އެވިދާޅުވަނީ އިންޑިޔާ އައުޓެވެ. މިއަދު ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑުކަމާއި ކެރިކުޅަދާނަ ކަމުގެ ވާހަކައިންނެވެ. އިންޑިޔާގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުން ނުވެޔޭ، އިންޑިޔާއަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވެ ފައްސައިލުމުގެ ޝިއާރުތަކުންނެވެ. އިއްޔެއޭ މިދެންނެވީ މާކުރީގެ މާޟީއެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މީގެ ހަތަރު ފަސްއަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރީގެ މާޟީއެކެވެ. އެހާ އަވަހަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ބަސްމަގަށް ބަދަލު އައުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިބާވައެވެ، ހަގީގަތުގައިވެސް އިންޑިޔާ ކަނޑު ކުޑަވެފައި ރާއްޖޭގެ ކެރި ކުޅަދާނަކަން ބޮޑުވީ ބާވައެވެ. ރަމަޟާން މަހުވެސް އަދި އެނޫން މަހެއްގައިވެސް ފިޔާ، އަލުވި، މިރުސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިން ބޭނުން ނުވަނީ ބާވައެވެ. މުޅި ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރުވެސް އެންމެ ބުއްދިވެރި ހިކުމަތްތެރި މޮޅު ސިޔާސީ މީހުން ތިބި ގައުމަކަށް މި ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވެ ނިމުނީ ބާވައެވެ.

Advertisement

މި ހުންނަނީ ވިސްނުން ހިންގައި ފިކުރުކުރާން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތުވެސް އަދި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހާލަތުވެސް ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަދަލެއް ނުވެއެވެ. ހާލަތު ހަމައެއްގޮތެވެ. ބަދަލުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތެވެ. ބަދަލުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެވެ. ކުރީގައި އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ގައުމުގެ ވެރިޔާއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތު ކަމުނުގޮސްގެން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު އެމަނިކުފާނަށް ނޫނެކޭ ބުނީމާ ވެރިކަން ގެއްލުނީއެވެ. މިހާރު އެއީ އިދިކޮޅު ލީޑަރެވެ. އެހެންވީމާ ބަސްމަގާއި ވިސްނުމަށް ބަދަލު އައީކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ވެރިކަން ކުރައްވާއިރު ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޑިޔާ ފަސްޓް ވެފައި ވެރިކަން ގެއްލުނީމާ އިންޑިޔާ އައުޓްވާން ޖެހެނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އިންޑިޔާ ފަސްޓާއި އިންޑިޔާ އައުޓަކީ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ވެރިކަން އަލުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރަން އޮންނަ ދެ ކާޑަކީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކުން ޔަގީންވަނީ އެކަހަލަ އެއްޗެކެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ސަރަހައްދުގެ މަސްލަހަތާ ގުޅޭ ކަންކަމަކީ ވަކި މީހެއްގެ ހާލަތު ފުރޮޅޭ ގޮތަކުން ބަދަލުވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ބަދަލުކުރެވޭނޭ އެއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ. ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް އޮންނަނީ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކާހައި ގޮތަކަށްވެސް ނޫނެވެ. މީހާގެ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަކުން އެމީހާގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ. އެގޮތްވީމާ އެމީހަކު އިހަށް ދައްކާފައި ހުންނަ ވާހަކަތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަށްވެސް އަލުން ވާހަކަ ދައްކައިފާނެއެވެ. މިގޮތް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަމުން އެދަނީ ހަމަ ރައީސް ޔާމީނުގެ ކިބައިންނެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަންކަން މިއަދު އެގެންދަވަނީ ނުކުރައްވާ ކަންކަމަށް ހައްދަވަމުންނެވެ. ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުތައްވެސް އެގެންދަވަނީ ދޮގު ކުރައްވަމުންނެވެ. އެހެންވީމާ އަޑު އަހާ މީހުންނަށް މިތިބެވެނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ގަބޫލުކުރަންވީ އިއްޔެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތޯ ނުވަތަ މިއަދު އެދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތޯ ނޭނގި އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ނުވާކަންކަން އަމިއްލައަށް އުފައްދައިގެން އަމިއްލަ ފިކުރުގެ ތިލަފަތުން އެހެން މީހުން ކިރަން އުޅުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ގަސްތެއް ނޫނެވެ. މިދައްކަނީ ވެފައި ހުންނަ ކަންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ރިކޯޑުކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ގޮތަށް އެބޭފުޅުންގެ އަޑު ނެރުއްވައިގެން ހޭރުވުމުގެ ކަންކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ހުތުރުކަންތައް ތަކުރާރު ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަމިއްލަފުޅު ބޭބެ ހޭރުވުމުގެ ރިކޯޑުވެސް ގާއިމުކުރައްވައި ދިވެހީންގެ އަޚުލާގީ މިންގަނޑު ފޫވައްޓައިލެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެވަރުގެ ބޭފުޅަކު އެވަގުތެއްގައި ހަމަ ކޮންމެ ވާހަކަފުޅެއްވެސް ދައްކަވައިފާނެއެވެ. މިއަދު އިންޑިޔާ އައުޓޭ އެވިދާޅުވާ ބީދައިން މާދަމާ އިންޑިޔާ ފަސްޓޭ ވެސް އަލުން ވިދާޅުވެދާނެއެވެ. އެހެން ވިދާޅުވާންވެސް އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ފަރިތަކަން މި ވާހަކަ ފަށަމުން އަޅުގަނޑު އެގެނައި ފޮޅުވަތްތަކުންވެސް އެއޮތީ ފެންނާށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
40%
0%
0%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް ވެސް އެންމެ ގިނައީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު އަހަރުގައި!
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ހައްޔަރުކުރާނެ މީހުންނާއި މަޖިލީހުން ޖާގަ ނުދީ ކަޓުވާލާނެ މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް ގެންގުޅޭ: އިލްހާމް
2018ގެ ޓޭޕް ރިވައިންޑް ކުރުމުން މާރީއްޗެއް ނޫން، ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިފައި އޮތީ ވަރަށް ހަޑި މާޒީއެއް: އިލްހާމް
މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން، ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ފެނުނު އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފަށައިފި: ސަމީރު
ނަޝީދުއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގައި މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅަން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުން ބުނީ މެޑަމް ފާތުންއާ ބައްދަލުކުރަން: މައުރޫފް
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޕީޕީއެމްއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރިޔަށްނުދަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން އެ ޕާޓީން އެއްބަސްނުވާތީ: ޑިމޮކްރަޓްސް