ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:26
އޭސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އޭސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އަބްދުﷲ އިރުފާން
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް
5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވަނީ 3 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދައުވާ އުފުލާ ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވޭ
އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާ އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ
ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ހަރުދަނާ ނުވުމުން ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަތަކަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވޭ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވަނީ އެންމެ ތިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކަމަށް އެ އޮޑިޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

މި އޮޑިޓުގައި ބަލާފައިވަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2015ން 31 ޖުލައި 2020ށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސަށެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ބައިތަކުގެ ޒާތުން 31 ޑިސެންބަރު 2020 ގެ ނިޔަލާ ހަމައަށް ވެސް ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލާފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓްގެ ހުލާސާ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ގިނަ މައްސަލަތައް ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ ކަމަށް ނިމިފައިވާއިރު މަދު މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވީ ނަމަވެސް، މީގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދައުވާ އުފުލާ ކުށް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ކޮމިޝަނަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި، ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރެވި ދައުވާ އުފުލުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ނިމިފައި ނުވާއިރު، އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ 1 ޖެނުއަރީ 2015ން 31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވަނީ އެންމެ 3 ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަކަން އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މި ކަމަށްޓަކައި ގައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ނިޒާމު، ޒަމާނާ ގުޅޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށް ތަހުގީގީ އަދި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ އެ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި އިތުރު ހަރުދަނާ އުކުޅުތަކެއް ބޭނުންކުރަން ލަސްނުވެ ފަށަންޖެހޭކަން އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގީ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސް އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ގިނަ އަހަރު ހޭދަވަމުންދާކަމާއި، މި މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ނުވެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ކޮމިޝަނުގައި ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ހަރުދަނާ ނުވުމުން ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލަތަކަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވަމުންދިއުމާއި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާ އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރަން ޖެހިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ތަހުގީގުތައް ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވަމުންދާކަމާއި ރިސްކް އެސެސްމެންޓްތަކާއި، ތަހުގީގަށްފަހު އިދާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަރކުރެވެމުން އައިސްފައި ނުވުމުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވާ މިންވަރު ދެނެގަންނަން ދަތިވާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް