ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 19:58
އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މާޒިޔާގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) މިއަދު
އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މާޒިޔާގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) މިއަދު
އަދަދު
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު
ސީޒަން ފެށުން ރަނގަޅުކުރުމަށް މާޒިޔާ އޮތީ ކެތްމަދުވެފައި: މޯހަން
 
މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި މޯހަންގެ ކޯޗުކޮށްދިން އީގަލްސްއިން މާޒިޔާ ބަލިކުރި
 
ޗެރިޓީ ޝީލްޑަށްފަހު ކުޅޭ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ލީގު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، މި ސީޒަނުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކުރުމަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އޮތީ ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފިއެވެ.

ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި މޯހަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފަހަތުން އަރައި މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ކުލަބު އީގަލްސްއިން ވަނީ މުޅިން އަލަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެކަމަށް އަލިއަޅުވާލައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މޯހަން ބުނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން މާޒިޔާ ބަލިވެފައިވުމުން ކުޅުންތެރިން ތިބީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކާމިޔާބު ކުރަން ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށެވެ.

މޯހަން ބުނީ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކާމިޔާބުކުރުން އެއީ ލިބޭނެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކަށްވާނެ ކަމަށާއި، މި މެޗުން މާޒިޔާއިން ޕްރީ-ސީޒަނުގައި ވެވުނު ތައްޔާރީތައް އަންދާޒާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އައު ސީޒަނަށް ތާއްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާއިން ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ތަމްރީނު ކޭމްޕެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު، މާޒިޔާއިން ސީޒަނަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯހަން ބުންޏެވެ. މޯހަން ބުނީ މާޒިޔާގެ ތައްޔާރީތައް ދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކަމަށާއި، އެހެން ޓީމުތަކުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

މޯހަން އިތުރަށް ބުނީ މާޒިޔާއަކީ ކޮންމެ މުބާރާތެއްގެވެސް ތައްޓަށް އަމާޒުހިފައިގެން ކުޅޭ ޓީމެއް ކަަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަށް އަބަދުވެސް ޕްރެޝަރު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕްރެޝަރާއެކު ލިބޭ ކާމިޔާބީއަކީ އަސްލު ކާމިޔާބުކަމަށް ދެކޭ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އަމިއްލައަށް އަޅުގަނޑު ނިންމާފައި ހުރި ޓާގެޓުތަކެއް ހުންނާނެ، ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ ދާނީ. (އާންމުންނަށް) ހިއްސާނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށްވެސް ޕްރެޝަރު ދެން. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ކޮންމެ ޕްރެކްޓިހަކަށްވެސް ސީރިއަސްވެ ތައްޔާރު މިވެވޭ ސަބަބަކީ. ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުންވާތީ.
މާޒިޔާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)

ނޫސްވެރިންގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ވެލެންސިއާގެ ކޯޗިން ޓީމުގައި ހިމެނޭ އާފިއު މުޙައްމަދު ބުނީ އައު ސީޒަނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ވަރަށް ތައްޔާރުވެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަށް ވެލެންސިއާއިން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަށް ނުކުންނައިރު ވެލެންސިއާއިން ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންސްލައިން ކުރިން ބެލެހެއްޓި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ) ގެ ބަދަލުގައި ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންސްލައިން ބަލަހައްޓާނީ ކުރިން މާޒިޔާއަށް ކުޅުނު އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ) އެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ވަނީ މަގާމުން ވަކިވެފައެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭއިރު، އެ މެޗަށްފަހު ކުޅޭ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ލީގު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މާޒިޔާއަކީ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ސީޒަނުގެވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް