ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 23:38
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2021ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2021ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
 
މި އެކްސްޕޯގައި "ލައިފް ޖެކެޓް، ވެއަރ އިޓް" އިފްޠިތާހުކޮށްދެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، "މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2021" އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އެކްސްޕޯއަކީ ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންބީއޭއެމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސްޕޯއެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2021އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އަފްރާހެވެ. މި ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އަދި އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލާފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތުވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އައްސަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެވެއަނެސް ކެމްޕެއިންކަމަށްވާ "ލައިފް ޖެކެޓް. ވެއަރ އިޓް" މި އެކްސްޕޯގައި އިފްޠިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ސެންޓަރަލް ޕާކުގައި ޑިސެންބަރު 13ން 15ށް ކުރިއަށްދާ މި އެކްސްޕޯއަކީ މެރިން ދާއިރާގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވަމުން ގެންދާ އެކްސްޕޯއެކެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ މެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ދައްކާލާފައިވެއެވެ. އަދި މި އެކްސްޕޯގައި މެރިން ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި މުދަލާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ދާއިރާގެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު މި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އަލަށް ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ދައްކާލައި އެ ތަކެއްޗާއި ބޭހޭގޮތުން ބައިވެރިންނާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ 2014 ވަނަ އަހަރު ފެށި މި އެކްސްޕޯއަށް އަންނަނީ ވިޔަފާރިތަކާ، ވިޒިޓަރުންގެ އިތުރުން ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުންނެވެ. އެންބީއޭއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު އަފްރާހު ވިދާޅުވީ މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިތަކުގެ އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސިނާއަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް