ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 07:27
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލޭގެ އިހުތިސާސް މައްސަލަ
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތީ އެޗްޑީސީގެ ދަށުގައި: ނިޔާޒު
 
އިހްތިސާސް ކަނޑައަޅުއްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ މިލްކުރެވިކަން އޮތީ އެޗްޑީސީގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި އިހްތިސާސް ކަނޑައަޅުއްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިހްތިސާސް ކަނޑައެޅުއްވިއިރު ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެވެސް މާލޭގެ އިހްތިސާސްގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސަލާމާތީ ބޭނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ތަންތަން އެގާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެއް ނުލިބުމުން އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރުމަކީ ގާނޫނު ދަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެޗްޑީސީގެ ކަންކަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގޭ ގޮތަށް އެމްއޯޔޫއެއް ހަދައިގެން އެކަން ކުރެވެން އެބައޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކައުންސިލުން އެކަން ކުރަން އެއްބެސް ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓުގައި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވާހަކަ ފުޅާކޮށް ގާނޫނުގައި އެބައޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެކަން ކައުންސިލުން ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ހުރަހެއް އޮތްނަމަ އެކަންކަން ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހުޅުމާލޭގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި މައްސަލައިގައި އެޗްޑީސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ބިމަކީ، އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހިއްކާފައިވާ، އަދި އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ އަމިއްލަ ބިމެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ކޯޕަރޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ "ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު"ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ، ގާނޫނީ ގޮތުން މުދާ މިލްކުކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިދީފައިވާ ވަކި ޝަޚްސެއް ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިދީފައިވާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމަކީ، ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ "މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ގެންގުޅުމުގެ" ހައްގާއި، ބިމާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 2-56 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޚިލާފަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނާތަހުޒީބު ނިންމުމެއް ކަމުގައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދެކޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދޭން ނުވަތަ، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުން އެކަނި: އިސްމާއީލް
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ