ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 16:06
ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވި ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް
ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވި ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވުން
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުރުމަކީ އޮތް ފުރުސަތެއް: ރަންގްނިކް
 
ޔުނައިޓެޑުގެ ވަގުތީ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ރަންގްނިކް ހަމަޖެއްސީ ހަ މަހަށް
 
ދެ އަހަރަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުރުމަކީ އޮތް ފުރުސަތު އޮތް ކަމެއް ވަގުތީ ކޯޗު ޖަރުމަނުގެ ރަލްފް ރަންގްނިކް ބުނެފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ވަގުތީ ކޯޗުކަން ރަންގްނިކާ ހަވާލުކުރިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ހުސްވީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ވަޓްފޯޑް ދަނޑުގައި 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުންނެވެ. ސޯލްޝެއާ އިސްތިއުފާދިނުމުން އެންމެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި އެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދިނީ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު މައިކަލް ކެރިކެވެ. އެކަމަކު ކެރިކް މިހާރު ވަނީ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ވަގުތީ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ރަންގްނިކް ހަމަޖެއްސިއިރު، އޭނާ އެ ޓީމާ ހަވާލުވީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން އިތުރު ދެ އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ޔުނައިޓެޑުގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަންވެސް ރަންގްނިކް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

މަގާމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވުމަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ރަންގްނިކް ބުނީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ޔުނައިޓެޑުގައި އޮތީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންވެސް ކޯޗުގެ މަގާމުގައި އޭނާ ދެމިހުރުމަކީ އޮތް ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑުގެ ހުށަހެޅުން ގަބާލުކުރީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުލަބުން ލިބޭނެ ފުރުސަތު ގެއްލުވާލަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވިއިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އޭރު ހުރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ވަކިކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރީ ރަންގްނިކެވެ. އެކަމަކު އެ ހުށަހެޅުން ރަންގްނިކް ގަބޫލުނުކުރުމުން އެ ޓީމާ ހަވާލުވީ ތޯމަސް ޓުޗެލެވެ. ރަންގްނިކް ބުނީ މީގެ ކުރިން ޗެލްސީން ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެ ޓީމުން ހުށަހެޅީ ހަތަރު މަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލީ އެއީ ދިގު ރާސްތާގެ ވިސްނުމެއްްގެ ޕްލޭނަކަށް ނުވާތީ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވިއިރު، އޭނާ އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ރަޝިއާގެ ލޮކޮމޯޓިވް މޮސްކޯގެ ހެޑް އޮފް ފުޓްބޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ގޮތުގައެވެ. ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ޕްރެސިން ފުޓްބޯޅައިގެ ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅުނު ރަންގްނިކަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ކޯޗިންގައި ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް މީހެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޗުކަން ކުރަން ފެށީ 1983 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކުލަބުތައް ކަމަށްވާ ޝާލްކާ އާއި ސްޓުޓްގާޓް އަދި ހޮފެންހައިމުގެ އިތުރުން އާރްބީ ލައިޕްޒީގުގައި މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރު ޝާލްކާއަށް ޖަރުމަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފައެވެ.

ރަންގްނިކުގެ ކޯޗުކަމުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް