ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 07:50
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަށް ސައުތު އެފްރިކާގައި ފަރުވާ ދެނީ
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަށް ސައުތު އެފްރިކާގައި ފަރުވާ ދެނީ
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯމް ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯމް ވޭރިއަންޓް ޖެހޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ އަލާމާތެއް – ޑރ. އަންޖެލީކް
 
ގޭގައި ފަރުވާ ދެވޭނެ
 
ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ 2 ދުވަސް ވަންދެން ވަރުބަލި ކުރުމާއި ގައިގަ ރިއްސުމެއް

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ފެންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ އަލާމާތެއް ކަމަށް، މި ވޭރިއަންޓް އުޅޭކަން ފުރަތަމަ ހޯދި ސައުތް އެފްރިކާގެ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. އަންޖެލީކް ކުޓްޒީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. އަންޖެލީކް ވިދާޅުވީ އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހޭ ބަލި މީހުންނަށް ގޭގައި ވެސް ފަރުވާ ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ޑރ. އަންޖެލީކް އަކީ ދިރާސާ ކުރައްވާ އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގެ މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް އުޅޭކަން ޑރ. އަންޖެލީކަށް ފާހަގަވީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ކްލިނިކަށް ބަލިވެގެން އައި މީހެއްގެ ފަރާތުން، ފެނުނު އަލާމާތްތައް ތަފާތުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ އޮމިކްރޯންގެ އަލަމާތްތައް ކުޑަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮމިކްރޯންގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ އައު ވޭރިއަންޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޮމިއުނިކޭބަލް ޑިޒީސް އިން ބުނެފައިވަނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 14ން 16ށް ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުންނެވެ.

ޑރ. އަންޖެލީކް ވިދާޅުވީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ކްލިނިކަށް ދެއްކި ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ 2 ދުވަސް ވަންދެން ވަރުބަލި ކުރުމާއި ގައިގައާއި ބޮލުގައި ރިއްސުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އާންމު ވައިރަލް އިންފެކްޝަނެއްގައި ފެންނަ އަލާމާތްތައް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި 8 ހަފުތާއާއި 10 ހަފުތާއާއި ދޭތެރޭގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައި ނުވާތީ، އެމީހާގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކުރަން ނިންމި ކަމަށެވެ. އަދި ނަތީޖާ ދެއްކި ގޮތުން ބަލިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ އެންމެންވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށެވެ.

އަދި އެދުވަހު އިތުރު ބަލި މީހުން އެއް ވައްތަރެއްގެ އަލާމާތްތަކާއެކު ދައްކަން އައި ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކު އަންނަން ފެށުމުން މިކަމުގައި ގޯހެއް އުޅޭ ކަމަށް ބެލެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދޭއް ނުވަތަ ތިން މީހުން ދައްކަން އަންނަ ކަމަށް ޑރ. އަންޖެލީކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިންވަނަ ރާޅުގެ ތެރޭގައި ޑެލްޓާގެ ވަރަށް ގިނަ ކޭސްތައް ފެނުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ އަލާމާތްތަކައެކު ޑެލްޓާގެ އަލާމާތްތަކަށް ނުފެތޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު ހެލްތް އިންސިޓިއުޓަށް އެ ދުވަހު މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރި ކަމަށެވެ. ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވީ ބަލިވެގެން ދައްކަން އައި މީހުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް ކުޑަ އަލާމާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެއިން އެއްވެސް މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭ ހިސާބަށް ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ގޭގައި ފަރުވާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓާއި ޚިލާފަށް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހޭ މީހުންނަށް ވަސް ދުވުމާއި، ރަހުލުމުގެ މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާ ކަމަށާއި، ހަށިގަނޑުގެ އޮކްސިޖަން ލެވެލްއަކަށް ވެސް ބަދަލު އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވޭރިއަންޓް ޖެހެނީ 40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށް ކަމަށާއި، ބަލިވެގެން ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ކަމަށް ޑރ. އަންޖެލީކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް ބަލި މީހުން ކުރި ޝަކުވާއަކީ އެއް ދުވަސް ނުވަތަ ދެ ދުވަސް ވަންދެން ގައިގައި ވަރު ނެތުން ކަމަށާއި، ދެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލިމީހުން ކުރި ޝަކުވާއަކީ ބޮލުގައި ރިއްސުން، ގައިގައި ރިއްސުން އަދި ތަދުވުން ކަމަށް ޑރ. އަންޖެލީކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
25%
18%
7%
36%
11%
4%
ކޮމެންޓް
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 19:03
ބަތޫތާ
މީ އަޅެ ހަމަ އާދައިގެ ހުން ރޯގާއެއް ނޫންތަ؟