ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 17:40
އަނިޔާލިބޭކަން އަންގައިދޭ ޕޯސްޓަރެއް
އަނިޔާލިބޭކަން އަންގައިދޭ ޕޯސްޓަރެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކެމްޕެއިން
އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ހިންގާ 16 ދުވަހުގެ ހަރަކާތް ފަށައިފި
 
ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްގެންދާތާ މިއީ 30 ވަނަ އަހަރު
 
މި ވޯކްޝޮޕް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް އަދި ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ހިންގޭ 16 ދުވަހުގެ ހަރަކާތް ފަށައިފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25ން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތްތަކަކީ، އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް، ބައިނައަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އިތުރަށް ކުރެވެން އޮތް ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަޤްސަދުގައި ހިންގާ ކެމްޕޭނެކެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްގެންދާތާ މިއީ 30 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ކެމްޕެއިނަށް އދ ގެ އަންހެނުންނާ ގުޅޭ ޖަމިއްޔާ ‘ޔޫއެންވިމަން’ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ “އޮރެންޖް ދަ ވޯރލްޑް: އެންޑް ވަޔަލެންސް އެގެންސްޓް ވިމަން ނައު!”އެވެ. 16 ދުވަހުގެ މި ކެމްޕެއިންގެ ރަސްމީ ކުލައަކީ އޮރެންޖް ކުލައެވެ. މިކުލަ ރަމްޒުކޮށްދެނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރި މުޖްތަމައަކާއި ފާގަތި މުސްތަގްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. އެހެންކަމުން މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް މި ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. 

މި ކެމްޕެއިންގައި ސަރުކާރާއި، އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި ކުންފުނިތަކުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި، އަދި އދ ގެ ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެއެވެ. މިގޮތުން:

  • މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާބެހޭގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
  • ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ އާއި އެކަމާބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގާނޫނޫތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން
  • އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.

އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. މި ކެމްޕޭންގެ އެންމެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، މިފަދަ އަނިޔާއަކީ ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއްކަން ދައްކުވައިދީ، އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކާބިޔާބު ކަންކަން ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން އަންހެނުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި އަންހެނުން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރުދީ، އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް މަހުރޫމު ނުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެފަދަ، އަމާން މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމަކީ މުޖުތަމައުގެ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި، އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުވާނެހެން، މުޖުތަމައުގައި ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި، މުޖުތަމައުގައި އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމަނަންވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިމާވަމުންދާ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި އިތުރުވަމުންދާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ‘ގެވެށި ގުޅުން’ ގެ ނަމުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއްވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް، 1421، ގާއިމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ.

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި އަދި އަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެންކުދިންގެ ދެމެދުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށް އާއިލާގެ ތެރޭގައި ހަމަހަމަ ކަމާއި އަދުލުވެރިކަމާއި އިހްތިރާމުކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ވެއްޓެއް ބިނާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަކީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ނުހަދާ އެއީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކި، މިކަން ހުއްޓުވުމަށް އެންމެން އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް