ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 22:16
ޖަރުމަނުގެ ފުލުހުން ކޮވިޑް-19 ޕްރޮޓޮކޯލް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޖަރުމަނުގެ ފުލުހުން ކޮވިޑް-19 ޕްރޮޓޮކޯލް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19، ޖަރުމަނުގެ ހާލަތު
ކޮވިޑްގެ ހަތަރު ވަނަ ރާޅެއް ޖަރުމަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައިން މައްޗަށް
 
ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ އާބާދީގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ 68.1 އިންސައްތަ މީހުން
 
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު 50،000ން މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، 400އެއްހާ މީހުން އަންނަނީ މަރުވަމުން
 
ޖަރުމަނުގެ ދެކުނާއި އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އެސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ވަނީ ބާރު ބޮޑުވެފައި

ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރު ވަނަ ރާޅެއް ޖަރުމަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު, އެބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ޕެންޑަމިކް ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު, އެގައުމުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100،119ށް އަރާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 75،961 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަންނަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ދެކުނާއި އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އެސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ވަނީ ބާރު ބޮޑުވެފައެވެ. މިއާއެކު އިތުރު މީހުން މަރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ކަމާބެހޭ މާހިރުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މިހާރު މީހުން މަރުވާ ރޭޓް ހުރީ 0.8 އިންސައްތައިގައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު 50،000ން މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، 400 އެއްހާ މީހުން އަންނަނީ މަރުވަމުންނެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރާ ހަވާލުވާން މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލައި، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މާހިރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދިޔުމާއެކު، ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މިހާރުވެސް ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި، އާންމުންނަށް އެެއްވެގެން ކުރެވޭކަންކަން ކުރުމުގައި ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ އާބާދީގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ 68.1 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ. މިއާއެކު ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ހަލުވިކުރާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ޖަރުމަނަކީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަަދުން މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެކެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ ވާހަކަތައްވެސް ޖަރުމަނުގައި އަންނަނީ ދެކެވެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް