ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 23:53
ޕްލާސްޓިކާއި ކުނީގެ ބާވަތްތަކުން ފަޅުތެރެ ތަޣައްޔަރުވެފައި
ޕްލާސްޓިކާއި ކުނީގެ ބާވަތްތަކުން ފަޅުތެރެ ތަޣައްޔަރުވެފައި
އަޝްވާ ފަހީމް
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާކުރުން
ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ، ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓުގެ ޓައިމްލައިނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މިނިސްޓްރީން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓުގައި، 13 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ބާޒާރަށް ނެރުމާއި ވިއްކުމާއި އުފެއްދުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައި
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު، 1 ޖެނުއަރީ 2022ގެ ކުރިން ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރަންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ, ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓުގެ ޓައިމްލައިނަށް, ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރާ އަދި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނަށް މިފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހާއެކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު، 1 ޖެނުއަރީ 2022ގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރަންޖެހެއެވެ. އެއިސްލާހު މިހާރު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮށްފައިވާ ލިސްޓަށް ޚިޔާލާއި ކޮމެންޓް، މިނިސްޓްރީން ދޭ ފޯމެޓް ބޭނުންކޮށްގެން، ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 28ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 2ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. ލިސްޓުގެ ޓައިމްލައިނަށް ކޮމެންޓް ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމެޓްމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓުގައި، 13 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ބާޒާރަށް ނެރުމާއި ވިއްކުމާއި އުފެއްދުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ބާޒާރަށް ނެރުމާއި ވިއްކުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1، މާޗް 1، އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 1އެވެ. އުފެއްދުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1، އަދި ޑިސެމްބަރ 1އެވެ.

1 ޖޫން 2022 ގައި ބާޒާރަށް ނެރުމާއި ވިއްކުމާއި އުފެއްދުން މަނާކުރާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ:

- ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި

- ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކާ ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު

- ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ، 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު (އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމަރއިން އުފައްދާފައިވާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ ޕްލާސްޓިކްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

- ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، އިމްޕޯޓްކުރާ ސުޕާރީ

- 250 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތަށި

- ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅުލާފައިވާ ކަފަބުރު

Advertisement

- 50 މިލިލީޓަރާއި 50 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން ފުޅި

1 މަރޗް 2022ގައި ބާޒާރަށް ނެރުމާއި ވިއްކުން މަނާ އަދި 1 ޖޫން 2022ގައި އުފެއްދުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ:

- ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް ފޮށި

1 މަރޗް 2022ގައި ބާޒާރަށް ނެރުމާއި ވިއްކުން މަނާ އަދި 1 ޑިސެމްބަރ 2022ގައި އުފެއްދުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ:

- ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 50 މައިކްރޯންއަށްވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު (އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމަރއިން އުފައްދާފައިވާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ ޕްލާސްޓިކްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

- 50 މިލިލީޓަރުން ފެށިގެން 200 މިލިލީޓަރާ ހަމައަށް ހިމެނޭ، ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކުދި ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން ފުޅި

- ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އަދި އުފައްދާ 1 ލީޓަރާއި 1 ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ގައި ބާޒާރަށް ނެރުމާއި ވިއްކުން މަނާ އަދި 1 ޖޫން 2022ގައި އުފެއްދުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ:

- ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އަދި އުފައްދާ 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

- ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި އުފައްދާ 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ދިޔާތަކެތި

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް