ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 18:16
ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން
ވައިކަރަދޫގައި 16 މަޝްރޫއެއް - ކައުންސިލުން އެކަން ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު
 
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާ މަންފާއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރުވެސް ކުރިޔަށްގެންދަވާ
 
އިތުރަށް އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާކަމާއި ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ މުހިންމުކަން ސިއްހީ މަރުކަޒުން ފާހަގަކުރި

ސަރުކާރުން ވައިކަރަދޫގެ ތަރައްގީއަށް 16 ވަރަކަށް މަޝްރޫއު މިހާރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދަވާތީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

ކައުންސިލުން މިކަން ފާހަގަކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި، ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ވައިކަރަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ، ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ކަންކަމާއި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަމާއި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަމާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މޫދަށް އެރިއުޅުމަށް ސަރަހައްދެއް ހެދުމާއި، ރަށުން ގޯތިދޫކުރުމަށް މިހާރުހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ސްކޫލްގެ 12 ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމައި ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން އެއް ދަންފަޅިއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން މި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ސްކޫލް ކުދިންނަށް ކުޅިވަރުކުޅެހެދުމަށް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއްގެ މުހިންމުކަން ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ހިއްސާކުރިއެއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވައިކަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެތަނަށް އިތުރަށް އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާކަމާއި ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ސަރުކާރުން އެންމެ މުހިންމުކަން ދޭ އެއްކަމަކީ ތައުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް މުޖްތަމައަށް ބޭނުންހިފޭ ކުއްޖަކަށް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރުވެސް ކުރިޔަށްގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުވުމުން މި ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ދާންނުޖެހި ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ވައިކަރަދޫ އައުޓްޑޯ ޖިމް ހުޅުވައިދެއްވައި، ވައިކަރަދޫ ސްކޫލުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ 12 ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވައިކަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމުގެ އިތުރުން، ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދާގޮތް ވެސް އެމަނިކުފާނު ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓު ލައްވައިފި، ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް
ރާއްޖެއާއި ސައޫދީގެ ގުޅުން ބަދަހިވެ، ކުރިއަރައިގެން ދިޔައީ އިސްވެރިންގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން: ނާއިބު ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކޮށް، ގައުމާއެކު ކުރިއަށްދާންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ތާޒާކަމާއެކު ތަންތަނަށް ވިއްކަން ފޮނުވޭގޮތަށް ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި
މާލެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި
ނާއިބު ރައީސްގެ އިލްތިމާސަކީ އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެނެސް އިޤްތިޞާދު ދެގުނަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން އުފެއްދުމަށް ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ގައުމީ މައްސަލައެއް، އެމައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ގައުމީ ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން: ނައިބު ރައީސް