ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 13:33
ނާއިބުރައީސަކީ، އިޖުތިމާއި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް
ނާއިބުރައީސަކީ، އިޖުތިމާއި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފައިސަލް ނަސީމް
"އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ސްކޫލް ދޮށަށް ކުދިން ގޮވައިގެން ދާން، އެކަން ނުކުރެވޭތީ ވަރަށް ދެރަވޭ"
 
ރައްޔިތުން ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް މިހާރު އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅިފައިވާތީ، އާއިލާއަށް ވަރަށް ވަގުތު ނުދެވޭ
 
ފައިސަލަކީ އާރކިޓެކްޗަރ އަދި އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް
 
މިއުޒިކާއި ލަވަ އަޑުއެއްސެވުމަކީ ކުރައްވާ ކަމެއް

"އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ސްކޫލް ދޮށަށް ކުދިން ގޮވައިގެން ދާން، އެކަން ނުކުރެވޭތީ ވަރަށް ދެރަވޭ" މިއީ ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުގައި ރާއްޖޭގެ ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވި ވާހަކަކޮޅެކެވެ. ފައިސަލަކީ އަބަދުވެސް މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސާދާ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބި ކުރައްވައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް މިހާރު އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅިފައިވާތީ، އާއިލާއަށް ވަރަށް ވަގުތު ނުދެވޭ ކަމަށާއި، މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވީ، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޚާއްސަކޮށް މި ވެރިކަމުގައި ބޯމަތިވި ހީވެސް ނުކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ވަގުތެއް މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމިއްލަފުޅު ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ބައެއް ކަންކަން ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް ބައްޕާފުޅު ދެއްވާފައިވާ ނަސޭތަހުގެ ބަސްފުޅުތައް ހަނދުމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ވަޒީފާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ދުވަސް އެއީ، 1992 ސެޕްޓެމްބަރ 23ވަނަ ދުވަހު ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވީ، "އެނބުރި ނާންނައްޗޭ" އެވެ. އަދި ފައިސަލްގެ ބައްޕާފުޅުގެ ނަމުން މީހުން ބައްޕާފުޅަށް ނިސްބަތްކޮށް ވާހަކަދައްކާނެ ދުވަހަކާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށެވެ.

މިއުޒިކާއި ލަވަ އަޑުއެއްސެވުމަކީ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އިންސާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލުއިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންކަން ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާއިބްރައީސަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ކުރީގެ ސެންޓުތަކެވެ. އެގޮތުން ކޫލް ވޯޓަރ، ބޮސް ފަދަ ސެންޓްތައް މިހާރުވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސެންޓް ލިސްޓުގެ ކުރިން ޖާގަ ހޯދައެވެ.

އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށް އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފައިސަލް މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވައެވެ. ކޮންމެ މީހަކީ މުހިއްމު މީހެއްކަމަށް ދެނެގަނެ ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފައިސަލް ގަބޫލު ކުރައްވައެވެ. ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ މަންމަގެ ފަރާތުންނެވެ. ގެ ކައިރީގައި އުޅުނު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް މަންމަ އެހީތެރިވާތަން ފެނި އެކަމަށް ޝައުވެރިކަން އުފެދި 1990ގެ މެދުތެރޭގައި ޚާއްސަ ޖައްއިއްޔާއެއްވެސް އުފެއްދެވިއެވެ. އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުން އެއީ އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދު ކަމުގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގައި 26 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެށްޓެވީ، އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ އުމުރުން 20 އަހަރުގައެވެ.  އެކަމުން ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ގިނަ ބަޔަކާ އެއްކޮށް އުޅެން ދަސްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީވެސް އޭރުގެ ތަޖުރިބާ ކަމަށް ފައިސަލް ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

ފައިސަލަކީ އާރކިޓެކްޗަރ އަދި އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ނާއިބުރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރިސޯޓްތަކުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނަމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބަދުވެސް އެ އިރެއްގައި ބޭނުންވާ ކަމެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވާ ފައިސަލަށް ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނެވުނީ އެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ޚާއްސަ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ލެއްވީ ބައްޕާފުޅުގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. ބައްޕާފުޅު ދެއްވި ނަސޭހަތުގައި ހިއްޕަވައިގެން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނަވައި ހަރުފަތަކަށްފަހު ހަރުފަތެއް ގިރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު އެމަނިކުފާނު އެ ހުންނެވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބުރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
14%
57%
5%
11%
9%
5%
ކޮމެންޓް