ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:43
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހިލޭއެހީ އިތުރު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހިލޭއެހީ އިތުރު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް
އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖެއިން އެންމެ އިތުބާރުކުރާ އެއް ގައުމުކަމަށް ޚާރިޖިއްޔާއިން ބުނެފި.
 
މިފަދަ މައުލޫމާތުތައް ފެތުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
 
އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް، ސާބިތުކޮށްނުދެވޭނެ ވާހަކަތަކެއް
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމެއް

އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖެއިން އެންމެ އިތުބާރުކުރާ އެއް ގައުމުކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު ވެގެން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް "އިންޑިއާ އައުޓް"ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ ވުޒާރާއިން (ފޮރިން މިނިސްރީ) ން، ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ރާއްޖެއާ ބޭރުގެ ގައުމުތަކާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުންތަކަކީ އިހުތިރާމާއި، ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ގުޅުންތަކެއް ކަމަށެވެ. މި ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތާއި، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދީ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ގުޅުމަކީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި، އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖެއިން އެންމެ އިތުބާރުކުރާ އެއް ގައުމު ކަމަށާއި، ރާއްޖެއިން އެހީއެއް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތެދުވާނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ވަމުންދާ އެހީއަކީވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަންވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީގެ ފައިދާ ކުރާނީ ސީދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. ރާއްޖެއިން އެހެން ގައުމުތަކާއެކުވެސް މިފަދަ ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދައްކަމުންދާ ދޮގު ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް، ސާބިތުކޮށްނުދެވޭނެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ވާހަކަތަކަކީ މުޅި ދިވެހި މުޖުތަމައުން ގަބޫލުކުރާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ މަދު ބަޔަކު ވެގެން ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން ހީނަރުކުރުމަށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބޯޑަރ ހުރަސްކުރުމުގައި ހިނގާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކާއި، މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދިވެސް މިނޫން މިފަދަ ކަންކަމަކީ ސަރަހައްދީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަންކަން ކަމުގައެވެ. އެއްވެސް ގައުމަކަށް އެހެން ގައުމުތަކާ ވަކިވެގެން މިފަދަ ކަންކަމަށް ހައްލު ނުހޯދޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކުންވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު، ރާއްޖެއާ އެހެން ގައުމުތަކާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ނުރައްކާ ވާނެފަދަ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް