ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 16:27
ފާމަސީއެއް
ފާމަސީއެއް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ބޭހުގެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައެޅުން
ބޭހުގެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައެޅުމަކީ ގެއްލުން ބޮޑުކަމެއް: އެމްއެފްއެޗްޑީއޭ
 
މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި ބޭސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެގެންދާނެ
 
ރާއްޖޭން ބައެއް ބޭސްތައް ނުލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ބޭހުގެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައެޅުމުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފާމަސިއުޓިކަލް އެންޑް ހެލްތު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއެޗްޑީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެފްއެޗްޑީއޭގެ ރައީސް އަޙުމަދު މައުމޫން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ, މިބަދަލާއެކު ބޭސް ވިއްކާ ބައެއް ފާމަސީތަކުގެ ވިޔަފާރި ބަންދުކުރަން ޖެހުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ބޭސް ލިބޭ އަގާ ބަލާފައި، ރާއްޖޭގައި ކަނޑައަޅާ އެންމެ މަތީއަގުގެ ސަބަބުން ބޭހުގެ ވިޔަފާރިން އެފަރާތްތަކަށް ގެއްލުންވާނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވާނެތީއެވެ.

ސީދާ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަނީ މަދު ބޭހެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ގިނަ ބޭސްތަކަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ބޭސްތަކެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މެދުވެރިވާ ފަރާތަށްވެސް އަގު ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރެއް ނޯވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ކަނޑައަޅާ އެންމެ މަތީ އަގަށްވުރެ ބޭހުގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި ބޭސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެގެންދާނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ބޭސް ގަންނަންދާ ޚަރަދުގެ އިތުރުން، ބޭސް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ރައްކާ ކުރުމަށްވެސް އެއީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމެއް ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކި ފިނިހޫނު މިނެއްގައި ބޭސް ބަހައްޓައިގެން ދެންވެސް ބޭސް ރައްކާ ކުރުމަށްޓަކައިދާ ޚަރަދަށް މިއަގުތައް ކަނޑައެޅިއިރު ބަލާފައި ނުވާކަން މައުމޫން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ބޭސް ވިއްކޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގު ކަނޑައަޅާއިރު ކޮންމެހެން ލިބެން ހުންނަން ޖެހޭނެ ބޭސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ބޭސްތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެބޭސް ވިއްކައިގެން މަންފާ ނުވާނަމަ އެބޭސް ގެނައުމަކީ، ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެކެވެ. މައުމޫން ވިދާޅުވީ މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ބައެއް ބޭސްތައް ނުލިބި އެބޭހަށް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ދެން ލިބެން ހުންނާނީ އެބޭހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެހެން ބޭހެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ބޭސްތައް ވިއްކޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި މައުމޫން ފާހަގަ ކުރީ އާސަންދައިގެ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަކި އަގަކަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ބޭސް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އާސަންދައިން ބޭހުގެ ވަކި ވަރެއް ހަމަޖެއްސޭގޮތް ހެދުމުން ދެފަރާތަށްވެސް ފައިދާ ވާނެ ކަމަށް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުމޫނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާވެސް މިކަމާގުޅިގެން މިހާރު މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނަމަވެސް އެކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، ސަރުކާރުން އަންގާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
17%
33%
0%
ކޮމެންޓް
12 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 12:01
ޓަކުޜެ
ތިކަމާ ހާސްނުވޭ. ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުވަންނާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ ކުންފުންނާ ޑީލް ހަދައިގެން ވެސް ގެނެސް ވިޔަފާރި ކުރާނެ މީހުން ވާނެ. ކުޜީގަ އުޅޭކަހަލަ ކަންނެތް ވިޔަފާރިވެރިން ގެޔައް ފޮނުވާލަން އެބަ ޖެހޭ އެންމެންގެ ލާބައައް.