ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 10:24
ފާމަސިސްޓަކު ބޭސް ނަގަނީ
ފާމަސިސްޓަކު ބޭސް ނަގަނީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
އާސަންދަ
ޑޮކްޓަރު ލިޔެދޭ ބްރޭންޑު ނޫން އެހެން ބްރޭންޑުތަކުގެ ބޭސް ދޫނުކުރަން އަންގައިފި
 
ވަކި ބްރޭންޑެއް ޑޮކްޓަރު ނުލިޔާނަމަ ބޭސް ފިހާރަތަކުން ދޫކުރާ ބްރޭންޑެއްގެ ބޭހަކަށް ބިލް ކުރެވޭނެ
 
އެހެނިހެން ބްރޭންޑުތަކުގެ ބޭސް ދޫކޮށްފިނަމަ އާސަންދައިން ބަލައި ނުގަންނާނެ

ބޭސް ސިޓީގައި ޑޮކްޓަރު ލިޔެދޭ ބްރޭންޑު ނޫން އެހެން ބްރޭންޑުތަކުގެ ބޭސް ދޫނުކުރުމަށް އާސަންދައިން އަންގައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ ބުރަސްފަތި ދުވަހު އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވި ސާކިއުލާއެއްގައެވެ. އެގޮތުން، ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ބޭސް ބަލި މީހާއަށް ދޫކުރަން ޑޮކްޓަރު ބޭނުންވާނަމަ އެ ބްރޭންޑުގެ ނަން ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ބްރޭންޑެއް (ސަބްސްޓިޓިއުޓެއް) ނުދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ވެސް ލިޔަން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ވަކި ބޭހެއް މެނުވީ ބަލިމީހާއަށް ދޫނުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރު އެދޭ ހާލަތުގައި ބޭސް ފިހާރަތަކުން އެ ނޫން އެހެން ބޭހެއް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެއެވެ. އަދި އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން ބޭސް ދޫކުރާއިރު ޑޮކްޓަރު ލިޔެދީފައިވާ ބްރޭންޑު ނޫން އެހެން ބްރޭންޑެއް ނުދެވޭނެކަން ބަލި މީހާއަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ގެނައި ބަދަލާއެކު ޑޮކްޓަރު ވަކި ބްރޭންޑެއްގެ ބޭހެއް ބުނެފައިވަނިކޮށް އެ ބްރޭންޑު އެއްވެސް ބޭސް ފިހާރައަކުން އެވަގުތަކު ލިބެން ނެތްނަމަ ބްރޭންޑު ބަދަލު ކުރުމަށް ބަލި މީހާ ދާން ޖެހޭނީ ޑޮކްޓަރު ކައިރިއަށެވެ. އެ ބްރޭންޑު ނޫން އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ބޭސް ބަލިމީހާއަށް ބޭސް ފިހާރަތަކުން ދޫކުރެވޭނީ ޑޮކްޓަރު އެ ބޭހަށް ބަދަލު ގެނައުމުންނެވެ.

ވަކި ބްރޭންޑެއް ޑޮކްޓަރު ނުލިޔާނަމަ ބޭސް ފިހާރަތަކުން އެ ތަނަކުން ދޫކުރާ ބްރޭންޑެއްގެ ބޭހަކަށް ބިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އާސަންދައިން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ބްރޭންޑެއް ދޫކުރަން ޑޮކްޓަރު އެދޭ ހާލަތުގައި ބޭސް ފިހާރައިން އެ ބްރޭންޑެއް ނޫން އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ބޭސް ދޫކޮށްފިނަމަ އެ ޓްރާންސެކްޝަން ބަލައިނުގަތުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެެވެ.

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑޮކްޓަރު ލިޔެފައިވާ ބްރޭންޑު ނޫން އެހެން ބްރޭންޑެއް ދޫކޮށްގެން ބޭސް ފިހާރަތަކުން ހަދާ ޓްރާންސެކްޝަންތައް ރިޖެކްޓް ކުރާނެ ކަމަށް އާސަންދައިން ބުންޏެވެ.

ޑޮކްޓަރު ލިޔެފައިވާ ބްރޭންޑުގެ ބޭހެއް ބޭސް ފިހާރައިގައި ނެތްހާލަތްތަކުގައި އެ ބޭހުގެ އެހެނިހެން ބްރޭންޑުތައް އާއްމުކޮށް ބޭސް ފިހާރަތަކުން ބަލި މީހުންނަށް ދޫކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދުން ފެށިގެން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެސް ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެއްދޭނެ: އާސަންދަ
ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ތާރީހެއް އަދި ނޭނގޭ
މިއަހަރު އައި.ވީ.އެފްގެ ފަރުވާއަށް އެހީ ހަމަޖައްސައިދެނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ 100 ދެމަފިރިންނަށް
އައިޔޫއައި އަދި އައީވީއެފްގެ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށް، އަންނަ މާރޗް މަހު ޚިދުމަތް ފަށަނީ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދާ މީހުންނަށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސް އިރުޝާދު ދެއްވާ އުސޫލެއް ނޯވޭ: ހީނާ
ކުއްޖާ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ވަގުތުން ހަމަޖެއްސިން، ލަސްވީ ފްލައިޓުގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން: އާސަންދަ
ފާއިތުވި ތިން އަހަރު 57،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިތާއި ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވޭ: އާސަންދަ
ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި، މިއަދުން ފެށިގެން 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި