ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 00:04
ކ. ތިލަފުށި
ކ. ތިލަފުށި
މުހައްމަދު ފަޒީން
ތިލަފުށިން ބިން ލިބުނު މީހުން
ތިލަފުށިން ބިން ލިބިފައިވާ މީހުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާނަމަ އެޗްޑީސީން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
 
ބައެއް މީހުން އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދާތީ، އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭ

ތިލަފުށިން ބިން ދޫކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ، ކ. ތިލަފުށްޓަކީ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ، އަދި ގްރޭޓަރ މާލޭ އޭރިއާގެ ވިޔަފާރި ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ، އަދި ތަފާތު އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ރަށެއް ކަމުން، މުޅި ރަށުގެ ބިން ވަނީ އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުލީ ބިމުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ބިންތަކަކީ، އެތަންތާނގައި ވިޔަފާރިކޮށް އަދި އެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް، އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ކުރިއެރުން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި، ގްރޭޓަރ މާލޭ އޭރިއާގައި، ހިންގާ ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ރަށެއް ކަމަށެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކ. ތިލަފުށީގައި ހިނގަމުންދާ އެކި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ ފަހި ފުރުސަތުތަކަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން (ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް) އެންމެންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހިފަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. ތިލަފުށިން އެކި ބޭނުންތަކަށް (ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ނަމަވެސް) ބިން ދޫކުރެވެނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުންވެސް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ، އަދި ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައިވާނެކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކުންފުނިން ބުނީ، މި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އެކި ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާތީ، އެކަންކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް އަންގަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާކަން އެޗްޑީސީން ފާހަގަކުރިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލި، އެއްފަރާތުން ހިންގާ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން އަނެއްފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް ގެއްލުންވެ ނުވަތަ ދަތިވާފަދަ އަމަލުތައްވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭތީ، އެފަދަ ކަންކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެފަދަ އަމަލުތައް ތަކުރާރުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު، ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން، އެޅެން ހުރި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް