ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 17:47
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ގައުމީ މަސައްކަތުގައި
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ގައުމީ މަސައްކަތުގައި
igmh
ސިއްހީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް
ސިއްހީ ނިޒާމު: ހާލަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީތަ؟
 
ސިއްހީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް މަސައްކަތްކުރޭ
 
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފެންމަތިވި
 
ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަސައްކަތްތެރީންގެ އަދަދު މަދު

މުޅި ދުނިޔެ ކުޑަ ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރި ކޮވިޑް-19 އާއެކު ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމަށްވެސް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައެވެ. ސިއްހީ ނިޒާމުގެ މުހިންމުކަމާ، ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ހާލަތު އެންމެ ބޮޑަށް އެނގިގެންދިޔައީ ކޮވިޑާއެކުއޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޑަކުޓަރުންނާއި، ނަރުހުން އަދި ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނާއި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޚިދުމަތަށް އެންމެ ބޭނުންވި ދަނޑިވަޅަކީ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވި ދުވަސްވަރެވެ.

އަދިވެސް ހާލަތު އޮތީ މިހެންނެވެ. އައު އާންމު ހާލަތާއެކު ދިވެހީން ދިރިއުޅެން ދަސްކުރި ނަމަވެސް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ މަސައްކަތް ދުވަހަކުވެސް ދިވެހީން ހަނދާން ނުނެތޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. ސަބަބަކީ ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން ކަންކަން ނިންމެވުމުންނެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގެ ރާޅުން ދިވެހިން ސަލާމަތް ވުމުގެ އަސްލޭ ބުނުވިދާނެއެވެ.

ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑާއެކު ސިއްހީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ފެންމަތި ވެއްޖެއެވެ. މިއީ ޒަމާންވީ މައްސަލަތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހައްލު ނުލިބިވާ ބޮޑު މައްސަލަތަކެކެވެ. ރަށްރަށުގައި އެމްބިއުލާންސެއް ނެތެވެ. އަވަސް ފަރުވާ ދެވޭނެ މިންވަރުވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ނެތެވެ. ޑަކުޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދެވެ. ހެލްތު ވޯކަރުން މަދެވެ. މިހިރި މިހިރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ސިއްހީ ނިޒާމުގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މިއީ ކަމަށްވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ހެލްތު ވޯކަރެއް ވިދާޅުވީ، ދުވަހުދާ ހަތަރުދަމު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ލިބޭ މުސާރައަކީ 15،000 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު ހެދިފައިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ހަބަރުތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީން ޖާގަ ހޯދި އެއް ޚަބަރަކީ ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗަށް ޑަކުޓަރުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާންގެ ޚަބަރެވެ. މިލިއަނުން ލޯނު ނަގައި ޑަކުޓަރުކަން ކިޔަވައިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ޑަކުޓަރަށް ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައަކީ 15،000 ރުފިޔާއެވެ. އެއާއެކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވިއިރު، ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މަސައްކަތްތެރީން ވަނީ މިއީ ޑަކުޓަރުންނަށް "ޖޯކު" ޖެހުން ކަމުގައި ބުނެފައެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގަ ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފުންގެ ތަކުލީފުތައް އަޑުއަހާ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުވެސް މިއިން މުވައްޒަފަކާ މަޝްވަރާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ކެކުޅުންތައް އަޑުއެހި ސަރުކާރެއް ނެތެވެ. ދާއިރާ ތަރައްގީވާނީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެކުޅުންތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންކަން ކަށަވަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް