ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 23:28
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޙިފްޡު ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޙިފްޡު ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޙިފްޡު ކޮމެޓީ އިފްތިތާޙުކުރުން
މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ އެއް މަސައްކަތަކީ ލާމަރުކަޒު ކުރުން - ނައިބުރައީސް
ޙިފްޡު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކުގައި ފެށިގެން ދިއުމާއެކު ވަރަށް ބޮޑު ތަކްލީފަކުން ސަލާމަތްވެ، ވަރަށްބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ

މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ އެއް މަސައްކަތަކީ ލާމަރުކަޒު ކުރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޙިފްޡު ކޮމެޓީ އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ޙިފްޡު ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކުގައި ފެށިގެން ދިއުމާއެކު ވަރަށް ބޮޑު ތަކްލީފަކުން ސަލާމަތްވެ، ވަރަށްބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރަށުގައި ތިބެގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެފަދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޙިފްޡު ކޮމެޓީ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޙިފްޡު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 3 މެންބަރުންނެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޙިފްޡު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ:

ޢަބްދު ﷲ މުފީދު - ކޮމިޓީގެ ރައީސް

ޙުސައިން އާދަމް - ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

އަޙްމަދު ނަސީމު - ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ޙިފްޡު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެގޮތް ބައްލަވާލައްވާ، ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙިފްޡު އިމްތިޙާނަށް ހާޒިރުވެތިބި ކުދިންނަށް ހިތްވަރުދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް