ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 17:16
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ގޫގުލް
ފަރުވާނުދީ ލަސްވި މައްސަލަ
ވިލިނގިލީގައި އަންހެނަކަށް ފަރުވާ ނުދީ ލަސްވި ވާހަކަ ހޮސްޕިޓަލުން ދޮގުކޮށްފި
 
އިތުރު ފަރުވާއަށް ފަހުން ވަނީ އޭޑީކޭއަށް ގެންގޮސްފައި
 
ހެލިކޮޕްޓަރުން މާލެ ގެނައުމަށްފަހު އައިޖީއެމްއެޗަށް އަންހެންމީހާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދިޔަ
 
ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު ކަސްރަތަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހޭނެތުނީ 57 އަހަރުގެ އަންހެނެއް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު ކަސްރަތަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހޭނެތުނު އަންހެންމީހާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ޝަރީފް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު ކަސްރަތަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހޭނެތުނީ 57 އަހަރުގެ އަންހެނަކެވެ. އޭނާ ހޭނެތިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަންހެން މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރި ކަމަށާއި، އެމްބިއުލާންސް ނުފޮނުވާ ވާހަކަ ވަނީ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ ޝަރީފް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ; އަންހެން މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅުމުން ވަގުތުން އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވި ކަމަށެވެ. އަދި އެވަގުތު އަންހެން މީހާ ކައިރީގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ އެޓެންޑެންޓެއް ހުރި ކަމަށާއި، އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަން ގުޅީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެޓެންޑެންޓް ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އައުޓްޑޯރ ޖިމަށް ކަސްރަތުކުރަން ގޮސް ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް އެމީހާ ބޯ އަނބުރަން ފެށުމުން, އެތަނުން ބެންޗެއްގައި ބައިންދާފައި އިންދާ ވެއްޓުނުކަމަށެވެ. އަދި ކައިރީގައި ތިބި މީހުން ވަގުތުން އެމްބިއުލާންސްއަށް ގުޅި ކަމަށްވެސް އެމީހާގެ އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަންހެން މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމާއެކު އެމީހާ އިންކިއުބޭޓަރަށް ލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުފެންނާތީ, އިމަރޖެންސީކޮށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު, އެމްއެންޑީއެފް ސަދަރން އޭރިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބަލިމީހާ މާލެ ގެންދިއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މަސައްކަތް ފެށިކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުން ބަލިމީހާގެ އަސްލު ހާލަތު ސިއްރުކޮށްފައި އޮތުމުން ހެލިކަޕްޓަރު އައުން ލަސްވިކަމަށް އާއިލާ އިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުފޮނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްއާ ހަވާލާދީ އާއިލާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރުން މާލެ ގެނައުމަށްފަހު އައިޖީއެމްއެޗަށް އަންހެންމީހާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދިއައެވެ. އަދި އިތުރު ފަރުވާއަށް ފަހުން އޭޑީކޭއަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އަންހެން މީހާގެ ހާލު ވަރަށް ދެރައެވެ. އަންހެން މީހާ ތިން ފަހަރު ސްޓްރޯކް ޖެހިފައިވާ އިރު، ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް