ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 17:20
ރައީސް ޞާލިޙު ބޮޑުފޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ޞާލިޙު ބޮޑުފޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ބޮޑުފޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސްގެ އއ. ދަތުރުފުޅު: މިނިމަމްވޭޖަށް، ބަޖެޓުގައި 600 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ - ރައީސް
 
މިނިމަމްވޭޖް ދޭން ފަށާނީ 1 ޖެނުއަރީ 2022ން ފެށިގެން
 
ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ
 
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 600 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިމަމްވޭޖް ދިނުމަށްޓަކައި

މިނިމަމް ވޭޖްގެ ގޮތުގައި 600 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އއ. އަތޮޅުގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އާންމު ފަރާތަކުން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ, މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއްގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިމަމް ވޭކް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން, މިހާރު ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ މިނިމަމް ވޭޖް ފައިނަލް ކުރެއްވުން ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިނިމަމް ވޭޖަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 600 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ނުކުރައްވައި މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑަނާޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔަށް، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ނެތި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑަނާޅުއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި މިނިމަމް ވޭޖްގެ ގޮތުގައި އަދަދުތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވިސްނުމުގައި އެކަމުގެ ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިމަމްވޭޖް ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް އަރުވާފައިވާ ލަފާ, އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދިރާސާކުރަން ފަށާފައެވެ.

Advertisement

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އަރުވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވި ލަފާގައި ވަނީ; ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި, ކުދިފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގަޑިއިރަކަށް 24.04 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން، މަހެއްގެ މައްޗަށް 5,000 ރުފިޔާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގަޑިއިރަކަށް 33.65 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން، މަހެއްގެ މައްޗަށް 7،000 ރުފިޔާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ.

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގައި ނުހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ގަޑިއިރަކަށް 42.79 ރުފިޔާގެ ނިސްބަތުން، 8،900 ރުފިޔާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދިނުމުގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި، 6 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކަށް 7,000 ރުފިޔާ، ނުވަތަ 6 ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ގަޑިއިރަކަށް 33.65 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރައިގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން، އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު ލަފާ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރައަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ގާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު، ޖުމްލަ 5 އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރައިގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިމަމްވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް އަރުވާފައިވާ ލަފާ، ގާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މިނިސްޓްރީން ދިރާސާކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. މި ދިރާސާއަށްފަހު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް