ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 11:39
ގައިދީންތަކަކާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި، ކަރެކްޝަންސްގެ ބައެއް އޮފިސަރުން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ގައިދީންތަކަކާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި، ކަރެކްޝަންސްގެ ބައެއް އޮފިސަރުން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ހިންމަފުށީ ޖަލުގެ ހާލަތު
ހިންމަފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އަންގައިފި
 
އައްސޭރި ޖަލުގައި ބިނާކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ނުނިމޭ
 
މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ
 
އެތަނަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްނޫން

ކ.ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަންގައިފިއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ، ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނާއި ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް (ސީ.އާރް.ސީ) އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓެންޑަރޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޮރ ދަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް (ދަ ބެއިޖިންގް ރޫލްސް) އާއި ސީ.އާރް.ސީކޮމިޓީގެ ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަންބަރު 24 ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްގުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން އެކުދިންނަށް ލިބިދޭ ތަނެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަރޑް މިނިމަން ރޫލްސް ފޮރ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް (ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް) އަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އެތަނަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްނޫން ކަމަށް ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނެއެވެ.

2020 ނޮވެމްބަރު 8ން 10ށް ހިންމަފުށީ ޖަލަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގައި ބިނާކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްއޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެކަމަށް ކަރެކްޝަންސްއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ، 2021 ސެޕްޓެމްބަރު 16ވަނަ ދުވަހު ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު ވެސް އަލަށް ބިނާކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން 2021 އޮކްޓޫބަރު 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންމަފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އެކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖަލުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލުގައި ކުޑަކުދިން ބަންދު ނުކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިމަހުގެ 14 ގައި ކަރެކްޝަންސް އަށް ގާނޫނީ އެންގުމެއް އަންގާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަލުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަރެކްޝަންސްއިން ކަނޑައަޅާ ޕްލޭނެއް މިމަހުގެ 24 ގެ ކުރިން އެޗްއާރްސީއެމްއަށް ފޮނުވުމަށް ވެސް އެކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް