ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 15:56
ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅަކީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކާ
ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅަކީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކާ
ޓްވިޓަރ
ޕަލާސްޓިކު ކޮތަޅާއި އޭގެ ހަގީގަތް
ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު، ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅު!
 
ޕަލާސްޓިކު ކޮތަޅު އުފެއްދީ 1959 ވަނަ އަހަރު
 
ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު އުފެއްދީ ތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތި ވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި
 
ޕަލާސްޓިކު ކޮތަޅު އުފެއްދުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުރީ ފޮތި ކޮތަޅާއި ކަރުދާސް ކޮތަޅު

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައަކީ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކެވެ. ޕްލާސްޓިކުން މުޅި ދުނިޔެ ތަޣައްޔަރުވެފައި ވާއިރު ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅަކީ ދުނިޔޭގެ ހަތުރެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ބައެއް ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައި ވާއިރު، ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކު ނޫން ގޮތެއް އިިޚުތިޔާރުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ފޮތި ކޮތަޅާއި ކަރުދާސް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުމަށް ގޮވާލާއިރު، މިއީ ތިމާވެއްޓާއި އެންމެ ރަހުމަތްތެރި ގޮތްތޯ ހިތުގައި ސުވާލެއް ނުއުފެދޭހެއްޔެވެ؟ އަދި ދުނިޔޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް މިހާ ނުތައްކާތެރި އެއްޗެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިބާވައޭ ހިތަކަށް ނާރާތޯއެވެ؟

ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ހަގީގަތަކީ ބައެއް މީހުނަށް ވަރަށް އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ވާހަކައަކަށް ވެދާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދާއި މިއަދު ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި ތަފާތުވުމުންނެވެ. ނަވާރަސަތޭކައިގެ ކުރީކޮޅު ދުނިޔޭގައި އެންމެންވެސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔައީ ފޮތި ކޮތަޅާއި ކަރުދާސް ކޮތަޅެވެ. ކަރުދާސް ކޮތަޅަކީ އެ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސް ބޭނުންވާ އެއްޗަކަށްވުމުން ކަރުދާސް ކޮތަޅަކީ ތިމާވެއްޓާއި އެންމެ ރަހުމަތްތެރި ގޮތްކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ.

ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު ނެތް ދުނިޔެއެއްގައި ދެން އޮތް ގޮތަކީ ފޮތި ކޮތަޅެވެ. ފޮތި ކޮތަޅު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ "ކޮޓަން" އަކީ ބުރަ މަސައްކަތުންނާއި ގިނަ ދުވަހުން ހެއްދޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ފޮތި އުފެއްދުމަށްޓަކައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފެން ބޭނުންވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެންމެ ފޮތި ކޮތަޅެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައިވެސް ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 272 ކިލޯގްރާމުގެ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ދޫކުރެއެވެ.

Advertisement

މިއާ ޚިލާފަށް ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު އުފެއްދުމަކީ ބުރަ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. ކުޑަ މަސައްކަތަކުން އުފައްދާ މިކޮތަޅަކީ ގެންގުޅެން ފަސޭހަ، ލުއި އަދި ގިނަދުވަހު ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ކަރުދާސް ކޮތަޅެއް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާނަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ތިން ފަހަރެވެ. އަދި ފޮތި ކޮތަޅެއް ސަތޭކަތިރީސްއެއް ފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭއިރު، ފޮތި ކޮތަޅެއް ގިނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރުމާއި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅެއް ގިނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރުމުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނީ އެއް އަސަރެއް ކަމަށް މާހިރުން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން 1959ވަނަ އަހަރު ސްވިޑަންގެ އިންޖީނިއަރެއް ކަމަށްވާ ސްޓެން ގަސްޓަފް ޓޫލިން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ދުނިޔެއަށް އުފަންކުރި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅަކީ، ކަރުދާސް ކޮތަޅު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ގަސްތައް ކަނޑައިގެންނާއި ފޮތި ކޮތަޅު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ހަގީގީ މަގުސަދަކީ ހަލާކު ވަންދެން ބޭނުން ކުރުން ނަމަވެސް މިއަދު ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ މަގުސަދަކަށްވެފައި ވަނީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އެއްލައިލުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ދުނިޔެ މިކަމުން އަރައިނުގަނެވޭވަރުގެ ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންކަހަލަ ކޮތަޅެއްތޯ ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ.

މާހިރުން ލަފާދޭގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅެއް ހަލާކުވަންދެން ބޭނުންކުރުމެވެ. އެއީ ފޮތިކޮތަޅަކަސް، ކަރުދާސް ކޮތަޅަކަސް އަދި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅަކަށްވި ނަމަވެސްމެއެވެ. އަދި އެ ހަލާކުވުމުން އެއްލައިލުމުގެ ބަދަލުގައި އޭގެން އިތުރު ބޭނުމެއް ކުރެވޭނަމަ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ އޭގެ ބޭނުން އެހެން ގޮތަކަށް ހިފުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް