ކ. މާލެ
|
8 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 18:32
މަސްވެރިންނަަށް ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
މަސްވެރިންނަަށް ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
މަސްވެރިންގެ އިނާޔަތް
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރި މަސްވަރިންނަށް 39.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި
 
މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ ޑިއުޓީ ވަނީ ކަނޑާލާފައި
 
ބޮޑު ކަންނެލި ގަންނަ 5 ކުންފުންޏަކަށް 55.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުވަނީ ދޫކޮށްފައި

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރި މަސްވެރިންނަށް 39.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ.

ފައިސާ ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދިފައިވާ 1،854 މަސްވެރިއަކަށެވެ. އެގޮތުން ކަޅުބިލަމަސް އަދި ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ 98 މީހަކަށް 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ. ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ 1،394 މީހަކަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ސީ ކިއުކަމްބަރ އާއި އިހީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ 369 މީހަކަށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޮޑު ކަންނެލި މަސް ގަންނަ 5 ކުންފުންޏަކަށް 55.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ފާނަ އަލާކޮށް ބޮޑުކުރުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް އދ. މަހިބަދޫ، އޮމަދޫ، ދަނގެތި އަދި ދިގުރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އދ. މަހިބަދޫގައި، 1000 ކުދިފާނަ، ފާނަ ކޮށްޓާއި ފާނަ ބޮޑުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދީގެން 4240 ފާނަ މާކެޓް ސައިޒަށް ބޮޑުކޮށް 2020 ވަނަ އަހަރު ނީލަން ކިޔާފައިވެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓީގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށްޓަކައި، "ފަހިހަކަތަ" ޕްރޮގްރާމް ފަށައި ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ވިއްކުމަށްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނުދީ އޮތް 39 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދީ މިހާރު ވަނީ ޚަލާސްކޮށްފައެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު މަސްވެރިން ކިރާ މަހަށް ދޭން ޖެހޭ 39 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޮތް ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ މިހާރު މަސްވެރިނަށް ދައްކައި ޚަލާސް ކޮށް، މިހާރު މަސްވެރިން ކިރާ މަހަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2020 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން މިގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން އަންނަކަންވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް