ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 09:03
ފިރިމީހާގެ ހައްގުގައި އަނބިމީހާ
ފިރިމީހާގެ ހައްގުގައި އަނބިމީހާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހާމީގެ ކިޑްނީ ފެއިލްވުން
ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޑްނީ ފެއިލް، ކުލުނުން ފުރިގެންވާ އަނތްބެއްގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަ!
 
ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ، ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން
 
ގިނަ އެކުވެރިން ގެއްލުނު ކަމަށް ހާމީ ބުނޭ
 
ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ

ލޯތްބަކީ ތަފާތު އިހުސާސެކެވެ. ލޯބި އެންމެން ވެސް ބޭނުންވާއިރު، ހަގީގީ ލޯބި ލިބެނީ މަދު ނަސީބު ވެރިންނަށް ކަމަށް ދުނިޔެ ހެކިދެއެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ލޯބިވާވަރު ހާމަވެގެންދަނީ ބަލި އެނދުގައި އޮށޯތުމުން ނުވަތަ ބޮޑު ކަމެއް ދިމާވާ ހިނދު ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އެދިމާވާ ކަމަކުން ބައެއް ފަހަރު ބައިވެރިޔާ ދޫކޮށް ދަނީ މަދު ފަހަރަކު ނޫނެއެވެ. ނަަމަވެސް އައިޝަތު ޝުޒާ މުހައްމަދު ރުޝްދީއަކީ ފިރިމީހާއަށްޓަކައި ގުރުބާން ވަމުންދާ އަނތްބެކެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝުޒާ، މުހައްމަދު ހާމީއާ ކައިވެނި ކުރީ ވަރަަށް ލޯބިންނެވެ. ދެ އާއިލާގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ އެކުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހާމީއާ ދިމާވެ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ކައިވެނީގެ ގޮށުން ގޮށްޖަހާލީ މުޅި އުމުރު ދުވަހު އެކީގައި އުޅެން ވައުދުވުމަށްފަހުއެވެ. ޝުޒާ، ހާމީއާ ކައިވެނި ކުރީ ވެސް ސިއްހީ ހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެ އެކީގައި އުޅެން ބޭނުންވާތީއެވެ.

ކައިވެނި ކުރީ ވަރަށް ލޯބިވާތީ. އެނގޭ ކައިވެނި ކުރިއިރު ވެސް ކުރިން ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދާފައި ހުރިކަން. 10 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ކަން ދީފައި އޮތީ. އެކަމަކު ހިތަށް އެރީ މީ އިންސާނުންނޭ. މާދަމާވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ. ހަމަ މާދަން ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހިދާނޭ. ދެރަ ގޮތެއް ނުވާނެއޭ. ދެން ކައިވެނި ކުރިއިރު ހާމީ ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. ދެން ވަރަށް ކެއަރިން ވަރަށް ލޯބި މީހެއް ވީމަ ކައިވެންޏަކާ ހަމައަށް ދިޔައީ ވެސް
އައިޝަތު ޝުޒާ
ހާމީއާއި ޝުޒާގެ ކައިވެނި ހަފްލާގެ ތެރެއިން،

ހާމީގެ މަންމައާ ހަވާލާދީ ޝުޒާ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ ހާމީގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ފުރަތަމަ ހެދީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ޓްރާންސްޕްލާންޓްގައި ދެ ފަހަރު ރިޖެކްޝަން ގޮސް، ހަމަސް ދުވަސް ހޭދަކުރީ އައިސީޔޫގައެވެ. އައިސީޔޫއިން ދޫކޮށްލިރު ހާމީއަށް ވަނީ މެންޓަލީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ހިނގަން ވެސް ނޭނގެއެވެ.

ހާމީގެ ބައްޕަ ދިން ކިޑްނީއާއެކު 13 އަހަރު ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، 19 އޭޕްރީލް 2019 ގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޑައަލިސިސް ހަދަން ފެށިއެވެ.

ހާމީގެ ބައްޕަ އޭނާ ކުޑައިރު އުރާލައިގެން، އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރީ ހާމީގެ ބައްޕަ

ހާމީގެ މިހާރުގެ ހާލަތު:

ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް ހާމީއަށް ވަރަށް ޗެލެންޖިން ދުވަހެކެވެ. ކިޑްނީގެ އެހެން ޕޭޝަންޓުންނާއި ޚިލާފަށް ހާމީގެ ކޮންޑިޝަން ތަފާތުވީމައެވެ. ގިނަ ކޮންޕްލިކޭޝަންތައް ދިމާވާތީއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވުމާ ގުޅިގެން ހާމީގެ ޕެންކްރިއަސް މިހާރު ހުރީ ދުޅަވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށް، އެ ދުޅަވެފައިވާ ބައި ނަގަން ޖެހެއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންކުރުމަށް އިންޑިއާއަށް ގޮސް ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ހާމީގެ ހިތުގެ ހިނގުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށްދާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. ހިތުގެ އެއްފަޅި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާއިރު، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އެންމެ 45 އިންސައްތައެވެ. އެހެންކަމުން އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. ދެވަނަ އޮޕްޝަންއަށް ގޮސް ހިލަ ގޮއްވޭތޯ ބެލިއެވެ. ނަމަވެސް މަތީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަ ބޮޑުކަމުން އެކަން ވެސް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު 8 މަސް ދުވަސް ފަހުން އައުމަށް ފޮނުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އަދި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން އެ އޮޕަރޭޝަން މިއަދާ ހަމައަށް އަދިވަނީ ކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ދެއްވި އިރުޝާދާއެކު ހިތުގެ ހިނގުން އިތުރަށް ދަށްނުވާނެ ގޮތަށް ހައިޕްލެކްސް ޑައަލިސިސްއަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. އެގޮތުން އައިޖީއެމްއެޗްއިން ޑައަލިސިސް ހެދުން ހުއްޓާލައި ފަރުވާ ޓްރީޓޮޕަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. އަދި މިހާރު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ޓްރީޓޮޕްއަށް ހާމީ ގޮވައިގެން ޝުޒާ ދެއެވެ.

ޕެންކްރިއަސް މައްސަލަ ޖެހުނު ފަހުން ކުއްލިއަކަށް ހަކުރު ދަށްވެ، ހާމީގެ ޚަބަރު ހުސްވާ ފަހަރު އާދެއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ޝުޒާ ހުންނަނީ އަބަދުވެސް ހާމީއަށް ބަލަބަލައެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ހަމަ ނިދި ޝުޒާއަށް ނުލިބެއެވެ. އެންމެ ދެރަވި ދުވަސް ހިއްސާކުރަމުން ޝުޒާ ބުނީ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަކުރު ދަށްވެ ހާމީގެ ޚަބަރު ހުސްވި ކަމަށެވެ. އެދުވަހު ހާމީ ކޮނޑަށް ލައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް އީއާރުގައި ފަރުވާ ދީފައިވާއިރު، އެދުވަހުގެ އިހުސާސްތައް ބުނެދޭން ދަތިކަމަށް ޝުޒާ ބުންޏެވެ.

ހާމީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ތިން ދުވަހު ޑައަލިސިސް ހަދަން ޖެހޭ

މީގެ އިތުރުން ޝުޒާ ކިޔާދިން ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހެދި ކިޑްނީގެ ޓްރާންސްޕްލާންޓާއެކު އިތުރަށް ކިޑްނީ ސްޓޭބަލްކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުން ސްޓްރޮއިޑް ގެ ހައި ޑޯޒެއް ދިނެއެވެ. ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލައަކުން ވާތު ލޮލުގެ ފެނުން އެއްކޮށް ގެއްލުނީއެވެ. އަދި އަވަހަށް ފަރުވާ ދެވި، މިހާރު ހާމީއަށް ފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާރު ހާމީއަށް ސްޓްރޮއިޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ހާމީ ހަދަން ޖެހެނީ ސްޓްރޮއިޑް ފްރީ ޓްރާންސްޕްލާންޓެކެވެ. ރިސްކް ބޮޑުކަމުން ލަންކާއިން ހާމީގެ ފުރަތަމަ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދި ޑޮކްޓަރުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދައެވެ. މިހާރު ހާމީއަށް ޑޯނާއެއް ގޮތުގައި ލިބިފައި ހުރީ އާއިލާ މީހަކަށް ނުވާތީ މިސަރަހައްދުގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ކިޑްނީ ޓްރާސްޕްލާންޓް ހަދައިދިނުމަށް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ. އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވެއްޖެނަމަ ޝުޒާ މިހާރު ހުރީ ކިޑްނީ ދިނުމަށް ތައްޔާރަށެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ޝުޒާ ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ހާމީގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ކުރީގައި މަސައްކަތް ކުރި ގޮތަށް މިއަދު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އާމްދަނީއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ. މިއަދު ހާމީ ބަލަމުން ގޭތެރޭގައި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ ޝުޒާއެވެ. އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އިތުރަށް ވެސް ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ޝުޒާ ބުންޏެވެ.

ޔޫކޭއިން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނި. އެހައިވަރަކަށް އެފޯޑެއް ނުކުރެވޭ. އެއްވެސް ތާކުން ނުވެއްޖެއްޔާ ޝޫ ހުރީ ކިޑްނީ ދޭން ހުރީ ތައްޔާރަށް. ދެން މިހާރު އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރަން ރޭގަނޑު ނުދިދާހުރެ. ދެން ހެނދުނު 8:30ގައި ހާމީ ގޮވައިގެން ޑައަލިސިސް ހަދަން ގޮސްފައި އާދެވޭނީ މެންދުރުވާއިރުގަ. ވަރަށް ވަގުތު ދާ ކަމެއް އެއީ. ބައެއް ފަހަރު އެތަނުގައި ހުރެގެން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން. ލެޕް ހިފައިގެންދަނީ.
އައިޝަތު ޝުޒާ

ޝުޒާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ޑައަލިސިސްއަށް އާސަންދައިން ކަވަރު ކުރަނީ އެންމެ 400 ރުފިޔާއެވެ. ޑައަލިސިސް ހަދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 1000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭއިރު، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 3000 ރުފިޔާ އަތުންދެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ

ހާމީގެ ޓްރާންސްޕްލާންޓް މި ސަރަހައްދުގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ހެދެން ނެތުމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ލިޔެކިއުންތައް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ލިއުމަކާއެކު ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަށް ހާމީގެ އާއިލާއިން އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އެކަން ވަނީ ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ބައިވަރު ޕޭޝަންޓުން އެބައުޅޭ. ރިލޭޓެޑް ޑޯނާއެއް ނެތިގެން ޓްރާންސްޕްލާންޓް ނުކުރެވިގެން. މިކޮޅުން ކްރޮސްމެޗް ވެސް ނުހެދޭ. އާސަންދަ ވެސް ދޭނީ އެންމެ ޑޯނާއަކަށް. އެކަމަކު ދެ ޑޯނާ ގެންދަން އާސަންދަ ދޭނަމަ ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ. ވަގުތު ވެސް ސަލާމަތްވާނެ. ވަރަށް ވަގުތު އެއީ. އެންމެ ޑޯނާއެއް ގޮވައިގެން ގޮސް ޓެސްޓު ހަދާއިރު ދިމާ ނުވެއްޖެއްޔާ އަނެއްކާ ވެސް މާޔޫސްކަމާއެކު ރާއްޖެއަށް އަންނަން ޖެހެނީ. އެޓްލީސްޓް މިކޮޅުން ކްރޮސްމެޗް ހަދާލެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން ކިހައި ރަނގަޅުނޫންތޯ. ދެން ލަންކާއިން އިންޑިއާއިން ޑައަލިސިސް ހެދޭ އާސަންދަ ކަވަކޮށްފައި. އެކަމަކު ޓްރީޓޮޕް ނުވަތަ އޭޑީކޭއިން ނުހެދޭ އާސަންދައިން.
އައިޝަތު ޝުޒާ

ދެފަރާތު އާއިލާގެ ވަރަށް ސަޕޯޓިވް، ގިނަ ރައްޓެހިން ގެއްލުނީ!

ހާމީއަކީ ކުރިން ރިސޯޓުތަކުގައި މިއުޒިކް ކުޅުނު ހުނަރުވެރި ޒުވާނެކެވެ. ގިނަ ފޭނުންތަކެއް ވެސް އޮތެވެ. ރައްޓެހިން ވެސް ބައިވަރެވެ. ނަމަވެސް ހާމީ ބަލިވި ހިސާބުން ހުރިހާ ރައްޓެހިން ގެއްލުނީއެވެ. މިއަދު ހާލު ބަލާލަން ވެސް ގުޅާލީ ދެތިން ރައްޓެހިން ކަމަށް ޝުޒާ ބުނެއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު އެކަމާ ދެރަވެގެން ހާމީ އެވާހަކަ ދައްކާ އުޅުނު ނަމަވެސް މިއަދު ހާމީއަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން ލިބޭ ލޯތްބަކީ އެހުރިހާ ކަމަކުން އޭނާ ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޝުޒާ ސިފަކުރިއެވެ.

ހާމީގެ އާއިލާއެކު އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ،

ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ބައެއް މީހުން ބުނެލާ ބަސްތަކުން އެއްކޮށް މީހާ ޑީމޯޓިވޭޓްވެއެވެ. ޑައަލިސިސް ހަދާ މީހަކަށް ވާތީ މަސައްކަތް ހަވާލު ނުކުރުމާއި، ތަފާތު ކުރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޝުޒާ ބުންޏެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށާއި، ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި މިއަދު އެހީތެރިވުމަށް ޝުޒާ ވަނީ އާދޭހާއެކު އެދިފައެވެ.

ހާމީގެ ދުލުން ޝުޒާ

ހާމީ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ޝުޒާ އަކީ އޭނާގެ ނަސީބެއެވެ. މިއަދު އެހެން ހުރުމުގެ ނަސީބު ހާމީއަށް ލިބިފައިވަނީ ޝުޒާގެ ފަރާތުން ލިބޭ ލޯތްބާއި އަޅާލުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހާމީ ބުނެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ވަރަށް ސަޕޯޓިވް ކަމަށް ހާމީ ބުނެއެވެ.

ޝުޒާއާއި ހާމީއަކީ ވަރަށް ލޯބިން އުޅޭ ދެމަފިރިން،

މިއަދުވެސް ހާމީއަކީ ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. އާޓިޓެކްޗަރަލް، އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން، ތްރީޑީ އަދި މިއުޒިކްގެ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ވެސް ހާމީ ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ބަލިން ރަނގަޅުވެ ހާމީ ހުރީ ކުރިއަށްދާން ތައްޔާރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
6%
3%
75%
11%
2%
2%
ކޮމެންޓް
7 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:15
ރަޝީދު
މިއާރޓިކަލް ކިޔާފަ ވަރަށް ދެރަވެރޮވިއްޖެ. ވަގުތު އެހީ އަށް އެދިގެން ވެސްތިކަން ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ފެނޭ. އަޅުން ކުރާނީ މަސައްކަތް. ތައުފީޤް ދެއްވާނީމާތްﷲ. އަޅުގަޑުގެދުޢާއަކީ އަވަސް ގޮތަކަށް ތިބަލިން ސަލާމަތް ކުރައްވާ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގާ ލެހެއްޓެވުން. އަދި ތިޔަފަދަ ރަގަޅު ހިތްހެޔޮ އަންބެއް ލިބުމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑުނިޢުމަތެއްކަން ހަނދާނ.
6 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 08:37
ޔޫނިއަން ޕްލޭސް
ހާމީއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން. ޝޫ އަށް އުފާވެރި ހަޔާތަކަށް އެދެން،
5 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:58
އަހުމަދު
ހާމީއަށް އަވަސްޝިފާ އަކަށް އެދެން.
5 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 18:27
ހެޔޮއެދޭ އެކޔވެރިއެއް
ހަމީ ތިކުރާ ހިއްވަރަށް ސާބަސް!