ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:10
އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތޮނީ ބްލިންކަން
އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތޮނީ ބްލިންކަން
ރޮއިޓަރސް
އިންޑޯ-ޕެސިފިކްގައި އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތު
އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭނެ އައު ސިޔާސަތު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނަން: ބްލިންކަން
 
ބްލިންކަން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތަކަށްވާނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ އެކުލަވާލާ ސިޔާސަތެއްކަމަށް
 
އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ އަށް ވަނީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއަން ނުވަތަ އާސިއާންގެ ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭނެ އައު ސިޔާސަތު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރައްވާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތޮނީ ބްލިންކަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ އަށް ވަނީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެމެރިކާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އަދި އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ބާރުގަދަ ކުރަމުން އަންނަ ޗައިނާގެ ބާރު ކަނޑުލަވާނެގޮތަކަށް ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި 10 ގައުމެއްގެ މިނިސްޓަރުންނާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން ފައްޓަވަމުން ބްލިންކަން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތަކަށްވާނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާގެ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން އަދި އެކިއެކި ގައުމުތަކާއި މިހާރަށްވުރެ ގުޅުން ބަދަހިކުރާ ސިޔާސަތަށްކަމަށެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ސަރަހައްދަކަށް މިސަރަހައްދު ހެދުމާމެދުގައި ކަމަށް ބްލިންކަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުން އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަށްދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަމާއި އާސިއާންގެ ގައުމުތަކުން މިސަރަހައްދުގައި އަދާކުރަމުންދާ ދައުރުގެ މައްޗަށްވެސް އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންވެގެންދާނެކަމަށް ބްލިންކަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް