ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 01:27
ރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ޚާރިޖީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ ހޯދި ކާމިޔާބީ
ޚާރިޖީ ދާއިރާއިން ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއެކު ގައުމުތަކުގެ ތައުރީފް ރާއްޖެއަށް!
 
މި ދަނޑިވަޅުގައި އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސާތާ، ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުޑަ ޖަޒީރާ ގައުމެއްގެ ބޭފުޅަކު ހަވާލުވުމަކީ ފާހަގަކުރަން ޖެހޭކަމެއް

ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ހޮވިވަޑައިގެން މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާއިރު އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރުކުރައްވާ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ތައުރީފްކުރައްވަމުންނެވެ.

އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރުކުރައްވަމުން ބޮޓްސްވާނާގެ ރައީސް މޮކްގްވިސްތީ މަސީސީ ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އދގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގަތީ ތަޖުރިބާއާ ޤާބިލްކަމާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުން އެމަނިކުފާނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއާއި މެދު ދެކޭ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއްކަމަށް ބޮޓްސްވާނާގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ތަޖުރިބާއާއި، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިއަހަރުގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ޔަޤީންކުރައްވާކަމަށްވެސް ބޮޓްސްވާނާގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ހިމެނޭ "އުއްމީދުގެ 5 ދޯދި" (ފައިވް ރޭސް އޮފް ހޯޕް) އަކީ މިވަގުތު އިންސާނިއްޔަތަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އޮތް އުއްމީދެއްކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ އުއްމީދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ބޮޓްސްވާނާއިން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް ބޮޓްސްވާނާގެ ރައީސް ދެއްވިއެވެ.

Advertisement

ޢާއްމު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފެޑެރޭޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް މައިކްރޯނީޝިއާގެ ރައީސް ޑޭވިޑް ޕަނުއެއްލޯ ވެސް ވަނީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައި އދގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސާތާ، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުމެއްގެ ބޭފުޅަކު ހަވާލުވުމަކީ ފާހަގަކުރަން ޖެހޭކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުގައި އަޑުއުފުލާ އަދި ޤައުމުތައް ލީޑްކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފާހަގަކުރައްވައި، ދެޤައުމު އަދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މައިކްރޯނީޝިއާގެ ރައީސް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގައި ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ތަޤްރީރުކުރެއްވުން ކުރިއަށްދާއިރު، ސެޝަންގެ ހަވާސާގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ގެންދަވަނީ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބައްދަލުކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުވެސް ގެންދަވަނީ ސެޝަންގެ ހަވާސާގައި ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ސެޝަންގެ ހަވާސާގައި ކުރިއަށްދާ ތަފާތު އެކި އިވެންޓްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް