ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 21:21
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ސަރަހައްދަށް ރައްޔިތުން އެއްވެފައި
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ސަރަހައްދަށް ރައްޔިތުން އެއްވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖާބިރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރުން
4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ، ޖާބިރާ ދެކޮޅަށް މަތިވެރީގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަނީ!
 
މަޝްވަރާކޮށްގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ
 
200އެއްހާ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވޭ
 
ޖާބިރު ހުންނެވީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރާ ދެކޮޅަށް އއ. މަތިވެރީ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ, މެމްބަރު ޖާބިރު އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:30ހާއިރު ކަމަށެވެ. ޖާބިރު ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް, އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ޖާބިރު މިވަގުތު ހުންނެވީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ނުރުހުންފާޅު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިމުޒާހަރާގައި 200އެއްހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަތިވެރީގެ ރައްޔިތުން ޖާބިިރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާއަށް ނުކުތީ ކައުންސިލަށް ދައްކަން ޖެހޭ 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާތީ ކަމަށާއި، އެފައިސާ ދައްކަން ރައްޔިތުން ޑިމާންޑް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޖާބިރުގެ ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މަތިވެރީ ބިމުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެސްޓްހައުސް ބިން 1 އަދި ގެސްޓްހައުސް ބިން 2ގެ ކުލި ގަވާއިދުން ނުދައްކާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ގަވާއިދުން ބިމުގެ ކުލި ދައްކަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެކި ފަހަރު މަތިން ޖާބިރުއާ މަޝްވަރާކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަތިވެރީގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްްގީ ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ޖާބިރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާބެހޭ އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމަށް މަތިވެރީ ކައުންސިލުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އެރަށު ބިމުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުފަރާތުގައިވާ ޓޫރިޒަމް ޒޯން-1 ގައި ހިމެނޭ މި 2 ބިމަކީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ 2 ބިން ކަމަށެވެ. އަދި މި 2 ބިން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ޖާބިރުގެ ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއަށް 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ, މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިން ކަނދައެޅުމާބެހޭ އުސޫލާ ޚިލާފަށް، މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ގައި ވެފައިވާ މަތިވެރީގެ ބިމާބެހޭ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައިފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި، ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް މި އުސޫލުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، މިފަދަ ބިމެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭނީ، އެ ބިން ހިމެނޭ ކައުންސިލާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޖާބިރުގެ ރިޗް ކްލަބަށް މަތިވެރީގެ ބިމުން ޖުމްލަ 46280.25 އަކަފޫޓުގެ މި ބިން، 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ މަތިވެރީ ކައުންސިލާއި އެއްވެސް ކަހަލަ މަޝްވަރާއެއް ނުކޮށް ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް