ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:04
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައިސް ސާލިހު އދ. ގައި
ސަނީ ސައިޑަށް އިރު އަރައިފި، ވަޑައިގަންނަވާ!
 
މުޅި އިންސާނިއްޔަތާއި ހުރިހާ ގައުމެއް ދިފާއު ވެގެން ނޫނީ ކޮވިޑުން މާނަވީ ސަލާމަތެއް ނުހޯދޭނެ
 
ރާއްޖެއޮތީ ދުނިޔެއަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ޒީނަތްވެ ތައްޔާރަށް

ރާއްޖެއޮތީ ދުނިޔެއަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ޒީނަތްވެ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، ސަނީ ސައިޑަށް އިރު އަރައިފި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގައުމުތަކަށް ދައުވަތު ދެއްވައިފިއެވެ.   

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގައި ތަގުރީރުކު ރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަށް މި ވަގުތު ހަމަޖެހުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ޖެހޭ ޢުމުރުފުރާގެ 95 އިންސައްތަ އަށްވުރެ ގިނަ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ވެއްޖެ ކަމަށާއި، އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ސްކޫލްތައް ހުޅުވި، ވިޔަފާރިތައް ހިނގައިގަނެ، ބޯޑަރާއިއެކު ރިސޯޓުތައް ހުޅުވިއްޖެ ކަމަށެވެ. 

"ރާއްޖެއޮތީ ދުނިޔެއަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ޒީނަތްވެ ތައްޔާރަށް. ސަނީ ސައިޑަށް އިރު އަރައިފި. ވަޑައިގަންނަވާ."
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މުޅިއިންސާނިއްޔަތާ ހުރިހާ ގައުމެއް ދިފާޢު ވެގެން މެނުވީ ހަގީގީ ދިޕާއެއް އަދި މާނަވީ ސަލާމަތެއް މިކަމަކުން ނުހޯދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަބާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކީ ވެކްސިން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ހަމަހަމަކަމާއެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އޮތް އެންމެ މުހިންމު ހައްލު ކަމަށެވެ.

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ މަޝްވަރާތަކުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކަށް، ދުނިޔެ ކުރާ އުއްމީދަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން، ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މުޅިދުނިޔޭގެ ލޯތައް އަމާޒުކޮށް އެތިބީ، މިތާ އެއްވެ މިއޮތް މަޖިލީހަށް ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ ވަސީލަތްތަކާއި ހަކަތައާއި ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ހޯދުންތައް އެއްތަންކޮށް ހިއްސާވުމަށް އެއްބަސްވާން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް