ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:01
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު އދ. ގައި
އެއްވެސް ގައުމަކަށް ވަކިވެ އެކަހެރިވެގެން ހޯދޭ މޮޅު ނަތީޖާއެއް ނެތް - ރައީސް ސާލިހު
 
ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއެކު ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށްވެސް ކޮވިޑް 19ގެ ނަތީޖާއަކީ ހަމަ އެކައްޗެއް
 
ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ގައުމުލީ ފުންނޭވާއަށް މިވަގުތު ވަނީ ހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައި

އެއްވެސް ގައުމަކަށް ވަކިވެ އެކަހެރިވެގެން ހޯދޭ މޮޅުނަތީޖާއެއް ނެތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުންނެއެވެ.

ކޮވިޑް19ގެ އާލަމީ ވަބާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެފަދަ ކުދިޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން ފެށިގެން، ބައްރުތަކަށް ފެތުރި، އެތުރިފައިވާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށްވެސް ކޮވިޑް 19ގެ ނަތީޖާއަކީ ހަމަ އެކައްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދައްކައިދިނީ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ހަގީގަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެއީ، އެއްވެސް ގައުމަކަށް ވަކިވެ އެކަހެރިވެގެން ހޯދޭ މޮޅު ނަތީޖާއެއް ނެތްކަމެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އަމާން ރައްކާތެރި ދިރިއުޅުމަށްޓަކާ އެންމެން އެއްބައިވަންތަވެ އެކުވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، މުޅިދުނިޔެ ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހުނު ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން ކަމަށެވެ.  

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން، ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ނާރެސް ބަރޯސާވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަމަށާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭހާއި އަދި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވާތަކެތި ގެންނަން ޖެހެނީ ބޭރުން ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއެކު ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަން މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމަށާއި، ބޭރު ފައިސާ ލިބުން ދަތިވެ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް އައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރީ ހިތާއި ޒަމީރު ރުހިގެނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބަޔަކު އެކަމަށް އެދިގެންނޫން ނަމަވެސް އެ އުނދަގޫ ނިންމުން އެވަގުތު ނިންމަވަން ޖެހުނު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިބަލިމަޑުކަމާ ކުރިމަތިލުމަށް ފަށަންޖެހުނީ ސުމަކުން ކަމަށާއި، އޭރު އަދި ވެކްސިންއޮތީ ހަމައެކަނި ދެކޭ ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. 

މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރެއިން މި ހިސާބަށް އާދެވެންދެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކުރި ވަކިކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. އެއީ ކަމާބެހޭ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފައާއި އިރުޝާދުގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމާއި، މުވައްޒަފުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ސަފުތައް ރުކުރުވާލުމާއި، ކާޑާއި، ބޭހާއި ތެލާއި އެނޫންވެސް ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ގުދަން ކުރުމަކީ މި ދެންނެވި ގޮތުގެ މަތިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެދުވަހު ގައުމުލީ ފުންނޭވާއަށް މިވަގުތު ވަނީ ހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައި ކަމަށްވެސް ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް