ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 12:50
ރައީސް ޔާމީނު
ރައީސް ޔާމީނު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމީނު
ޤައުމުތަކަށް ހިތުހުރިއެއްޗެއް ގޮވަމުން" މުންޑުއަރުވާ" ހިސާބަށް ދިޔުމަކީ ކާމިޔާބު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ނޫން
 
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ގިނަ ޤައުމުތަކުން ބަލައިގަތުމުން
 
ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ކޮވިޑް19 ގެ ވެކްސިން ލިބުނީ މިސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ރަނގަޅުވުމުން
 
އޭރު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ގައުމުތަކަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ގޮވުން

ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނު އަބުދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި މިގައުމުގައި އޮތް " އަމާޒު ލާހޫރޭ" ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މިޤައުމަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަނީ އުފަލަކުންނޫނެވެ. ކޮންމެހެން ކުރާނެ އިތުރުކަމެއް ނެތިގެނެއް ނޫނެވެ. ޤައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް އަހަރުތަކެއް ބޭނުންވާތީއެވެ. ވަގުތުތަކެއް ބޭނުންވާތީއެވެ. އެގެއްލުމުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ދިވެހިން އަލުން ވާންޖެހޭ ޤުރުބާނީގެ ބޮޑުކަމުން ދިވެހިދަރިޔަކަށް ވުމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރަށް ފަހު މިސަރުކާރުން އަލުން ހަމަޔަކަށް އަޅުވަންޖެހުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމަކީ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެވެ. އެހެން އެކަން ކުރަންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރަކީ ދުނިޔެއަށްވުރެ ބޮޑު، ބާރު އޮތް ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ޤަބޫލުކުރައްވައި މުޅިދުނިޔެއާ އެކަހެރިކޮށްގެން ޤައުމު ހިންގައިފައި އޮތުމެވެ. އެއްދިމާލަށް އަރިއަޅާލައިފައި އޮތަސް " ގަޓް" ހުރި ސަރުކާރެއްގެ ލޭބަލް ހިފައިގެން އުޅުނު ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައި އޮތުމުންނެވެ. އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާމެދު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން ދެކެމުން އައި ގޮތް ބަދަލުވެފައި އޮތުމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާމެދު އެހެން ޤައުމުތަކުން ދެކުނު ގޮތް އޭރު ބަދަލުވީއޭ ބުނުމުން ހައިރާން ނުވާށެވެ. ވިސްނާލުމަށް ގޭގައި ހުރި ސަރަންފީގައި ހިނދުކޮޅަކު އިންނަވާށެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދުމަށް ރައީސް ޔާމީނު ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް 17.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ރާއްޖެ އެގޮނޑިއަށް ގެނައުމަށް ތާއީދު ކުރީ އެންމެ 46 ޤައުމުންނެވެ. މިއީ އޭގެ ކުޑަކުޑަ މިސާލެކެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަޤްރީރު ކުރެއްވުން އޮންނަ ދުވަހެވެ. އެއީ ދިވެހި ޤައުމަށް ލިބޭ ފަޚުރެކެވެ. އެމަނިކުފާނު މިޤައުމުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި " ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު" ބައްޓަން ކުރާނެ ގޮތް ލިޔެފައި އެބައޮތެވެ. އެސިޔާސަތުތައް ލިޔެފައިއެވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ 5 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ގެންގުޅުނު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ. ނަމަކަށް އެއްޗެއް ލިޔެފައި ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައެއް ނޫނެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ބޭރު ޤައުމުތަކާ ރަޙްމަތްތެރިކަން ބަދަހިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޞުލްޙައާއި އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދީގޮތުން އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިނިވަން ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ޤާއިމުކޮށް، ތަންފީޒުކުރުމާ، ރާއްޖޭގެ ގަދަރާއި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ކުރިއަރުވާ، ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާއި އުޞޫލްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމާ، ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުނިޔެއާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ރާއްޖެއާއި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއިއެކު ހަދާފައިވާ މުއާހަދާތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބާ އިޙްތިރާމްކުރާ ޤައުމެއް ކަމަށް އަލުން އަނބުރާ ހެދުމާ، ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިއަށް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދެވި، ރާއްޖޭގެ އިގްޠިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި، އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި އެކުވެރި ޤައުމުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ދަމަހައްޓާ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމާ،  އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކު ރާއްޖެއާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް މިކަންކަން ހަމައެކަނި ކަރުދާހުގައި ލިޔެވިފައި އޮތީ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. މީގައި އެބުނާ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވަމުން އަންނަކަމުގެ ހެކިތައް ވަށައިގެންދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްކާމިޔާބަކީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުމެވެ. ރާއްޖެ ރިޔާސަތަށް ގެނައުމަށް 143 ގައުމުން ތާއީދު ކޮށްފައިއޮތުމެވެ. އަދި އެކަމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރި ޚަރަދު ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން 2018 ވަނަ އަހަރު އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދުމަށް ކުރި ޚަރަދާ އަޅާކިޔާއިރު 12.9 މިލިޔަން ރުފިޔާ މަދުކަން ފާހަގަ ކުރާނަމެވެ.

ދެވަނަ ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާނީ ކޮވިޑް -19 ފެތުރުން ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބުގެ ވާހަކައެވެ. ކޮވިޑް19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުނީ އާބާދީގެ 85 ޕަސަންޓް މީހުންނަށް ކޮވިޑް19 ގެ ވެކްސިން ދިނުމުންނެވެ. ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ލިބުނީ ބޭރުގައުމުތަކާ ، ޖަމިއްޔާތަކާ އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީގަތެކެވެ.

އެހެން ކަމުން ޤައުމެއް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ކާމިޔާބު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅެއް ހިތަށް އެރުމުން ހިތަށް އައިހާ ގޮތަކަށް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަން ކޮށްގެން ޤައުމަށް ލިބޭނެ ހަމައެއްވެސް މޮޅެއް ކާމިޔާބެއް ނެތެވެ. އަދި ޤައުމުތަކަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ގޮވަމުން އަންނަ ފޯރީގައި މަގުމެދަށް ވެރިމީހާނިކުމެ" މުންޑުއަރުވާ" ހިސާބަށް ދިޔުމަކީ އަމްދުން ކާމިޔާބު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއްގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
50%
17%
33%
ކޮމެންޓް