ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 15:41
ޓީސީ އާއި އެމްއެސް މޭޓްސްއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
ޓީސީ އާއި އެމްއެސް މޭޓްސްއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޓީސީގެ ވައިޑީޕީ ހިންގުން
ޓީސީގެ ވައިޑީޕީ ހިންގުން އެމްއެސް މޭޓްސްއަށް
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތަމްރީނުކުރެވޭނެ
އެމްއެސް މޭޓްސްއާއެކު ހަދާފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) ހިންގުން މޯލްޑިވްސް ސޮކާ މޭޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޓީސީގެ ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޓީސީން ވަނީ އެމްއެސް މޭޓްސްއާއެކު ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުލަބުގެ ރައީސް އަޙްމަދު އައްބާހެވެ. އަދި އެމްއެސް މޭޓްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ކާމިނީޕޫލް ހަސަން މަނިކެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށްދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޓީސީގެ ރައީސް އައްބާސް ވިދާޅުވީ، އެމްއެސް މޭޓްސްއާއެކު ޓީސީގެ ވައިޑީޕީ ހިންގަން ލިބުން އެއީ އެ ކުލަބަށް ލިބުނު ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެސް މޭޓްސްއާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އެ ކުލަބަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު އޮތުމުން ކަމަށާއި، އެމްއެސް މޭޓްސްއާއެކު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޓީސީގެ ވައިޑީޕީ ހަރަކާތްތައް ހިނގާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެސް މޭޓްސްގެ ރައީސް ކާމިނީޕޫލް ހަސަން ބުނީ ޓީސީގެ ވައިޑީޕީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތަމްރީނުކުރެވޭނެކަމުގެ އިތުބާރާއެކުގައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ އެކެޑަމީގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކޯޗުންނަކީ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ކޯޗުން ކަމަށެވެ.

ޓީސީގެ އެކަޑަމީ ހިންގަން ފެށިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ އެކެޑަމީން ވަނީ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެޗެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ ބޭއްވި 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ލީގުގެ ދެވަނަ ޓީސީ އެކެޑަމީން ހޯދިއިރު، އެ އެކޑަމީން ވަނީ އެ އަހަރު ތައިލެންޑުގައި އޮތް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޫތު މުބާރާތެއްގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
- ކޮމެންޓް