ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:04
ފައިޒަރ ވެކްސިން
ފައިޒަރ ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން
އެމެރިކާއިން އެހެން ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ގަންނަނީ
 
މި ޑީލް އެމެރިކާއިން ހާމަކުރާނީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާގައި ނިއުޔޯކުގައި ބާއްވާ އދގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި
 

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ އެތައް މިލިއަން ޑޯޒެއް ގަތުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުން މިމައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެމައުލޫމާތު އެނގިހުރި ދެ މީހަކާއި ހަވާލާދީއެވެ. މިޑީލް އެމެރިކާއިން ހާމަކުރާނީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގައި ނިއުޔޯރކްގައި ބާއްވާ އދ ގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި މީގެކުރިން އެމެރިކާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ވަރޗުއަލް ސަމިޓެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެސަމިޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކުން އަރައިގަތުމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެކްސިން ބޭނުންވާނެކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާއިން އަންނަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 70 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ބާރުއަޅަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާއި ބެހޭ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތުތަކެއް އަދި ހާމަވެފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް