ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 15:05
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޕީޖީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމަށްފަހު
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޕީޖީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމަށްފަހު
ޕީޕީއެމް
އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ތަހުލީލުކޮށް ތަހުގީގެއް ހިންގައިދިނުމަށް އިދިކޮޅުން 5 އިދާރާއެއްގައި އެދިއްޖެ
 
ޔާމީންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވޭ
 
މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މި އޯޑިއޯ ތަހުލީލުކޮށް ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވޭ

ލީކުވެފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނާ ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ތަހުލީލުކޮށް ތަހުގީގެއް ހިންގައިދިނުމަށް އެދި 5 އިދާރާއެއްގައި އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމާއެކު ލީކްވެގެން އުޅޭ އޯޑިއޯތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފޮރެންސިކް ތަހްލީލަކާއެކު މިނިވަން ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ބާރ ކައުންސިލާއި، ޓްރާސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީީ) އަދި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ބާރ ކައުންސިލާއި، ޖޭއެސްސީ އަދި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެއް ސިޓީއެކެވެ. އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ރައީސް، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމަކީ އެ މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރިފަނޑިޔާރުންނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކުރެވިފައިވާ ޙަރާމް ޙުކުމެއްކަމުގައި އެ ކޯލިޝަނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދަނީ ފެށުނީއްސުރެ ބުނަމުން ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި މި ކޯލިޝަނުން ބުނަމުން ގެންދަނިކޮށް، ދާދި ފަހުން ލީކުވެގެން އުޅޭ އޯޑިއޯ ތަކަކުން ވެސް އެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނޭ 3 ފަނޑިޔާރަކު ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ޙައްޤު ނޫން ޙުކުމެއް ކުރުމަށް އެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ރަހީނުކޮށް ބިރު ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަށް ދޮގު ހެކި ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ވެސް ލީކުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެތައް ޙައްޤަކަކުން މަޙްރޫމްވެފައި ކަމުގައެވެ.

އެހެންކަމުން، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމަށްޓަކައި، ލީކުވެގެން އުޅޭއޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލަކާއެކު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަވައި ދެއްވައި، އެ އޯޑިއޯތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ފޮނުވ ސިޓީގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ލީކުވެގެން އުޅޭ އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލަކާއެކު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ، އެކަން މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އެޗްއާރުސިއެމްއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ގެއްލިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަންގަންނަން ޖެހޭތީ، ލީކުވެގެން އުޅޭއޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލަކާއެކު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަވައި ދެއްވައި، އެ އޯޑިއޯތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ވަކިވަކިން 5 އިދާރާއަށް ފޮނުވި ސިޓީތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ މިކަމަކީ މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ، އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިޢުނާފްގެ މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ކޯލިޝަނުން ދެކޭތީ، އެކަން އަވަސް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. މީގެ ކުރިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ވެސް މި އޯޑިއޯތަކުގެ ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް