ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:21
އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީސް
ރާއްޖޭގެ ދިދަ މިއަދު ވިހުރެމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ އުސް ކުރިބޯށީގައި - ޝާހިދު
 
ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ތަޞައްވުރަކީ އުންމީދު ކަމަށް
 
ރައީސް ކަމުގެ އިންތިޚާބު, މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ 143 ވޯޓުން
 
މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޭރު ދުނިޔެ ބަލައިގެންފައިވާ މިންވަރު

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެއްސާއި، ރަތާއި ހުދުގެ ފަޚުރުވެރި ދިދަ ވިހުރެމުން މިދަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ އުސް ކުރިބޯށީގައި ކަމަށް އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިހުންނެވީ އެމަނިކުފާނަށް އެންމެހާ ބޭފުޅުން ދެއްވި އިތުބާރާއި، ހަވާލުކުރެއްވި ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަތިވެރިކަން އިޙްސާސް ކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ލޮބުވެތި ގައުމު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެއްވި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފަށްޓަކައި ނުހަނު އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދުގެ ފަޚްރުވެރި ދިދަ ވިހުރެމުން މިދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެ އުސް ކުރިބޯށީގައި ކަމަށެވެ. ‎ދިވެހި ޤައުމުގެ ފަޚްރުވެރި އަބްޠާލުންގެ މަތިވެރި ޖިހާދާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރުގަދަ ޤުރުބާނީގެ ސަބަބުން މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަން ވިދަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުދަރެހުގެ އެންމެ އުހުގައި ކަމަށެވެ.

މި ހިނދު އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް މިފަދަ މަތިވެރި ޝަރަފްވެރި ފަޚުރެއް މިންވަރު ކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ މާތްاالله ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރުން. ‎މިއަދު މި ފެންނަމުން މިދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދަމުންދާ މަތިވެރި މަޤާމް. ‎ރައީސް ޞާލިޙުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ދުނިޔެ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމުގެ ހެކި. ‎ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެއާ މިއަދު އޮތް ބަދަހި ގާތް ގުޅުމުގެ ދަލީލު. ‎ދިވެހިންގެ މިޢިއްޒަތްތެރި ބިމުގައި ދިވެހިންގެ މުބާރިކު ފެހިދަނޑުގައި ދިވެހިންގެ މުރާލިކަމާ އެކުގައި ރުވަމުންދިޔަ ގަސްތައް އާރޯކަމާއެކު ހެދިފޯދެމުންދާ ނަލަ ރީތި މަންޒަރު.
އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީސް ވެގެންދާނީ އުންމީދީ މަޖިލީހަކަށް ކަމަށާއި، އަދި މި މަޖިލީހަކީ އިންސާނިއްޔަތުކަމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭނެ މަޖިލީހެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 75 ވަނަ ސެޝަންގައި ރައީސް ވޮލްކަން ބޮޒްކިރް، ދެއްކެވި ހިންގުންތެރި ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ޕެންޑަމިކެއްގެ ތެރޭގައި ޢާންމު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ވޮލްކަން ބޮޒްކިރް، ހިފެހެއްޓެވި ފުރިހަމަ ޢަޒުމާއި، ކެރުމާއި ހިތްވަރަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނާއި ޔޫއެންޖީއޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރުދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވެ ދިމާވެގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޙަރަކާތްތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޙާޞިލްކޮށް އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލިސް އަލުން ހުޅުވިގެން ދިޔަ ދިޔުމަކީ، މަލްޓިލެޓެރަލިޒަމްއަށް ރައީސް ވޮލްކަން ބޮޒްކިރް، ދެއްވާ އަހަމިއްޔަތުކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޝް، ދެވަނަ ދައުރު ފައްޓަވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެ، އެ އުންމީދުގައި ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޝް އެންމެ އިސްކަންދެއްވާ ކަމަކީ "އިތުބާރު އާލާކުރުމާއި އުންމީދު އާކުރުން" ކަން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ދެ ޤައުމެއްގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ ޚާރިޖީ މައްސަލަތަކާއި، ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ޢާލަމީ ވަބާތަކުގެ އިތުރުން ފަޤީރުކަން އަދި ނާއިންސާފުން ހިނގާ ކަންކަން ފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގުޓެރޭޝް ގެންގުޅުއްވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް އުކުޅަކީ، އެކަމަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ. ގެ މަޖިލީހުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ޤައުމުތަކުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް ކުރިއަށްދާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޝްވަރާއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، މިވަގުތަށް ނުވަތަ ކުރިމަގަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް އދ. އިން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑު މިހުރީ ޝައުގުވެރިކަމާއެކު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމުގައި ދަންނަވަން.
އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ވޭތުވެދިޔަ 18 މަހަކީ ކުރިމަތިވި ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އަދި އެ ދުވަސްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ބަޔާން ކުރެވުނު ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިޙްސާސްކުރަން ޖެހުނު ކަންކަމުގެ އިތުރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އިވެމުން ދަނީ ހާސްކަން އިތުރުކުރުވާ ޚަބަރުތައް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކައާއި، ކާރިސާތަކާއި، މަސްލަޙަތު ގެއްލި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޚަބަރުތައް ފަލަސުރުޚީތަކުން ފެންނަމުންދިޔަ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަންކަން ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ ކަމަށާއި، ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަށައިގަންނަންވީ އަޅުގަނޑުމެން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާ ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ޔޫއެން ފޮޓޯ

ރައްޔިތުން ކުރިއަށްދާނެ މަގު ހޯދަން ބައްލަވާނީ، އަދި އެމީހުންގެ ނަޒަރު ހުއްޓެނީ އެމީހުން ގެ ލީޑަރުންނަށާއި އަދި އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ފަރާތުން ޔަގީންކަން ކަށަވަރު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި، ކަންކަން ރަނގަޅުވާނޭ ކަމުގެ އުއްމީދަކަށް އެދެނީ އެމީހުންގެ ކިބައިން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް އޮތްކަމުގެ ސިގުނަލް ވެސް ހޯދަނީ އެމީހުންގެ ކިބައިން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އދ. އަކީ މިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައިކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ބެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ތަފްޞީލު މުޅި ދުނިޔެއަށް ނޭނގިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮންކަމަކަށް ތެދުވެތިބި ބައެއްކަން އެންމެން ވެސް ދަންނާނެ. އދ. ގެ ނަން އިވުމާއެކު އެމީހުންގެ ވިސްނުމަށް އަންނާނީ، ބާރުގަދަ ވެރިންތަކެއް ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި، ނުވަތަ މި ފެހި ކުލައިގެ މާބްލް ބެކްގްރައުންޑްގައި ހުއްޓިގެން ތިބޭ މަންޒަރު. އެތައް ބިލިއަން ބަޔަކަށް އދ. ރަމްޒުކޮށްދެނީ އުންމީދު. ހަމައެހެންމެ، އަލިގަދަ މުސްތަޤުބަލެއް ފެންނާނެ ކަމުގެ ވައުދެއް.
އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ކުރިން ތަޖުރިބާކޮށްފައި ނުވާފަދަ ކާރިސާއަކާ ކުރިމަތިވީނަމަވެސް، އެވަބާގެ ސަބަބުން ހިތްހެޔޮކަމާއި، އިންސާނިއްޔަތު ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާތަކެއް ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު އިންސާނިއްތަށާއި، ޤައުމުތަކުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ކުރާ އުންމީދު އާވެ، އާލާވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. މި އިންސާނިއްތުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިފުމަށް ޝާހިދު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ތަޞައްވުރަކީ އުންމީދު ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދަންނަވަނީ ނުވިސްނޭތީ، ނުވަތަ އެއީ އަޑު އަހާލަން ރީތި ލަފުޒަކަށް ވުމުން ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ދަންނަވަނީ، އުންމީދަކީ މި ދަނޑިވަޅަށް އެންމެ މުނާސަބު އިޙްސާސް ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އުއްމީދަކީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ދޫކޮށްނުލާ ހިތްވަރާއެކު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އިޙްސާސެއް ކަމަށެވެ. އުންމީދު ކުރައްވަނީ އިންސާނިޔަތަށްޓަކައި ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން 7 ބިލިއަން މީހުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތި ބަދަލުނުވެ އޮތް އެކައްޗަކީ އިންސާނިއްޔަތުކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތްހައި ވެސް އެއްޗަކީ އުންމީދު. އަދި އެކަކު އަނެކެއްގެ ކިބައިން އުންމީދު ހޯދައި، ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކަ ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަތުގައި ތިބި 7 ބިލިއަން މީހުންނަށް ދައްކައިދޭންޖެހޭ އެމީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭކަން. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަޑުއަހަން ކަން. އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ކަން. އަދުގެ ކާރިސާއަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް އދ. އިން މަސައްކަތް ކުރާނީ، މީގެ 76 އަހަރުކުރިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު މަސައްކަތްކުރި ޢަޒުމްގައި ކަން.
އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ގެނެސްދޭން ވަޢުދުވީ އުންމީދުގެ 5 ދޯދި ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19ން އަރައިގަންނަމުންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ލިބުމަށް ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ހައްލެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއާއެކު، ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު މި މައްސަލައާ ގުޅޭ މަތީ ފެންވަރުގެ ބަހުސެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް