ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 11:33
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސް
ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ސިޔާސީކުރުމަށް - ސަލީމް
 
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އަނިޔާވެރި ވުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވި މެމްބަރެއް
 
ގައުމަށް މިހާރު އައިސްގެން އުޅޭ ކުރިއެރުމަކީ އަނިޔާވެރިންނަށް އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން
 
ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު ވީއިރު ޖަލުގައި ނިޔާވީ އެންމެ ގައިދީއެއް

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ގައިދީއަކު ނިޔާވި މައްސަލައިގައި މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ގޮޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އަނިޔާވެރި ވުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވި މެމްބަރެއް ކަމަށް މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މަޖިލީހަށް ސިފައިން ވަދެ މެމްބަރުންގެ ލޮލަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައި ދިޔަ މީހުންނަށް އެއިރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި އާދަމް ޝަރީފް ހިތްވަރު ދެއްވި ކަމަށެވެ. މިއަށް ރައްދު ދެއްވައި މަޑުއްވަރީ ދައިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރުމަށް ސިފައިންނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީހު މުޙައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އޮތް ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގަޔަށް އަދި ލޮލަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އޭރު ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަފުޅެއް ނުދައްކަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހެކި ނެތް ވާހަކަފުޅެއް ވެސް ނުދައްކަވާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ގައިދީއަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރަައްވަމުން މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް ވުޖޫދު ވެގެން އައީ މިހާރު ކަމަށެވެ.

ގައުމަށް މިހާރު އައިސްގެން އުޅޭ ކުރިއެރުމަކީ އަނިޔާވެރިންނަށް އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ބައެއް ކަމަށާއި، މިކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

މި މަައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވީ، ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވީ އެއްވެސް އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ހުރެގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ސިޔާސީ މަޤުޞަދެއް ހާސިލްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ކަަމަށާއި، ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު ވީއިރު ޖަލުގައި ނިޔާވީ އެންމެ ގައިދީއެއް ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި 10 ގައިދީއަކު ޖަލުގައި ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލުގައި 10 ގައިދީން ނިޔާވިއިރު އެ އެންމެންގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅުއްވީ ކިއްވެގެންތޯ މެމްބަރު ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް ވަކާލާތު ކުރާނީ، އަނިޔާވެރިކަމާއި ވައްކަމާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް މިފަދަ ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް މެމްބަރު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި