ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:32
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ބީބީސީ
ވެކްސިނާ ގުޅޭ އައު ސިޔާސަތު
އެމެރިކާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ބައިޑަން ހާމަކުރެއްވި ވެކްސިންގެ އައު ސިޔާސަތާއެކު ރިޕަބްލިކަނުން ރަތަށް
 
ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގެ ގަވަރުނަރުން ވަނީ އެސިޔާސަތާ ދެކޮޅު ހަދާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެކަމަށް ބުނެފައި
 
ރިޕަބްލިކަނުން މިސިޔާސަތާއި ދެކޮޅު ހެދިނަމަވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން މިކަމަށް ދެކޮޅު ނުހަދާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
 
އައު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެމެރިކާގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 100 މިލިއަން މީހުން ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭނެ

އެމެރިކާގައި މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އެކުލަވާލެއްވި އައު ސިޔާސަތާއެކު ރިޕަބްލިކަނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެއެވެ.

ވެކްސިންގެ އައު ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތެއް ކުރާނެކަމަށް ރިޕަބްލިކަނުން ވަނީ ވައުދުވެފައެވެ. އައު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެމެރިކާގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 100 މިލިއަން މީހުން ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި މީހުންނެވެ. އަދި މިސިޔާސަތުގައި ބޮޑެތި ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ރިޕަބްލިކަނުން މިސިޔާސަތާއި ދެކޮޅު ހެދިނަމަވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން މިކަމަށް ދެކޮޅު ނުހަދާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް ބައި މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދީފައެވެ. އަދި ނެގެމުންދާ ޕޯލުތަކަށް ބަލާއިރު ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ޚިދުމަތްތަކުން މަހުރޫމްވާ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭންތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތާއީދުކުރަމުންނެވެ.

އައު ސިޔާސަތު ހާމަކުރިތާ މަދު ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގެ ގަވަރުނަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެސިޔާސަތާ ދެކޮޅު ހަދާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ރިޕަބްލިކަން ނޭޝަނަލް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ރޮނާ މެކް ޑެނިއަލް ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިވަރުގެ މަޖުބޫރުކަމެއް އައުމުން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަދަލުހޯދުމަށް އެދި ދައުވާކުރާނެކަމަށެވެ.

ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކާއި އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ވާހަކަދައްކާ ގްރޫޕްތަކުންވެސް އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު މި އައު ސިޔާސަތާއި ގުޅިގެން އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވެއެވެ. ބައެއް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އަމިއްލައަށް މިފަދަ ސިޔާސަތުތައް އެކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައެވެ. އަނެއްބައި ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ސަރުކާރުގެ މިސިޔާސަތަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. އެގައުމުގައި ދާދިފަހުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ސަރވޭއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއް ބައި ކުންފުނިން މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް އަމިއްލައަށް ގެންގުޅެން ފަށާނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އިން ބުނެފައިވަނީ ވެކްސިން ޖެހުމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތު ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ. ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އަކީ ބައިޑަން ގެންގުޅުއްވާ ޓެކްސްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭ ގިނަ ކަންކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނާ ތަނެކެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މިސިޔާސަތަށް މަރުހަބާކިޔާ ކަމަށް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މެނުފެކްޗަރސް އިން ބުނެފައިވަނީ އައު ސިޔާސަތާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ދޭތޯ ކަށަވަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިސިޔާސަތާއި ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން ބުނާގޮތުގައި ޕްރައިވެޓް ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުވުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް އެމެރިކާގެ މައި ސަރުކާރަށް ލިބިގެންނެއް ނުވެއެވެ.

އެމެރިކާގައި ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކަށްވެސް ރިޕަބްލިކަނުން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން ބޭރު ތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން ފަދަ ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ރިޕަބްލިކަނުން މިހާރުވެސް އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް