ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 16:00
ކޮކާ ކޯލާ ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަން
ކޮކާ ކޯލާ ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް ޕްރޮމޯޝަން
ކޮކާ ކޯލާއިން 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 540 ނަސީބުވެރިންނަށް ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް
45 ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ މި ގުރުއަތުލުން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދޭނެ
ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލުން ފަށާފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 28 ވަނަ ދުވަހު
ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނަސީބުވެރި އެއް ފަރާތަކަށް އައިފޯން 12 އެއް ނުވަތަ  50 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ލިބިގެންދާނެ

ކޮކާ ކޯލާ އިން 45 ދުވަހުން 540 މީހުންނަށް ބޮޑެތި އިނާމުތައް ލިބޭ ހާއްސަ "ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ލަކީ ޑްރޯ ފަށައިފިއެވެ.

ކޮކާ ކޯލާގެ މި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލުން އޮގަސްޓް 28 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު، 45 ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ މި ގުރުއަތުލުން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ވަގުތުން ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭނެއެވެ. އެގޮތުން ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު ރޭގަނޑު 09:00ގައި އަދި ހަފްތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ރޭގަނޑު 09:25 ގައެވެ.

ކޮކާ ކޯލާގެ މި ލަކީޑްރޯގައި ތިން ގުރެއް ނަގާނެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ގުރުގައި 10 ނަސީބުވެރިން ހޮވާއިރު، މި ނަސީބުވެރިންނަށް ކޮކާ ކޯލާގެ ހާއްސަ ގިފްޓު ޕެކެއް ހާއްސަ މީލެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ގުރުގައި ހޮވޭ ނަސީބުވެރިފަރާތަށް ކޮކާ ކޯލާ ބްރޭންޑްގެ މިނީ ފްރިޖެއް ލިބޭނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނަސީބުވެރި އެއް ފަރާތަކަށް އައިފޯން 12 އެއް ނުވަތަ 50 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން އެދުވަހުގެ އިނާމް ކަނޑައެޅުމަށް ހާއްސަ ސްޕިން އެންޑް ޑްރޯ އެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު އެ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތެއް ގުރުއަތުން ނަގާނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮކާ ކޯލާއިން މިފަދަ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށާއި މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ ބަލިމަޑިކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮކާ ކޯލާއިިން ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އިނާމް ލިބިގެންދާނެ ޕްރޮމޯޝަންކަމަށް ކޮކާކޯލާ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ކޯކާ ކޯލާއިން ކުރިއަށްގެންދާ "ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް" ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، އެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ހާއްސަކޮށް ނެރޭ ރަން ކުލައިގެ މަތި ޖެހި ކޯކު ފުޅި ގަތުމުންނެވެ. ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ މަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން 300 މިލިލީޓަރާއި 500 މިލިލީޓަރާއި 1.25 ލީޓަރާއި ދެ ލީޓަރުގެ ކޯކު ފުޅި ގަނެގެން، މަތިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ޖަހާފައިވާ ކޯޑު 2626ށް ފޮނުވުމުން ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް