ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 12:28
އއ. އުކުޅަސް ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 75 އިންސައްތަ ވަނީ ނިމިފައި
އއ. އުކުޅަސް ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 75 އިންސައްތަ ވަނީ ނިމިފައި
އެމްޓީސީސީ
އުކުޅަހު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން
އުކުޅަހު ބަނދަރުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ބަނދަރުގެ ޕޭވްމަންޓްގެ މަސައްކަތް
 
މި މަޝްރޫއަކީ 19.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

އއ. އުކުޅަހު ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތާއި ބުޅި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އުކުޅަހު ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 75 އިންސައްތަ މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ބަނދަރުގެ ޕޭވްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 19,630 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ފުންކުރުމާއި، 31 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 136 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 138.73 މީޓަރުގެ ފާލަމެއް ހެދުމާއި، 580 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 19.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އުކުޅަހު ބަނދަރުގެ ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ ތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 24 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ބަނދަރު އަލުން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

އުކުޅަހަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ އެރަށުގައި ބޮޑު ބަނދަރެއް އޮތުން ވަރަަށް މުހިންމު ކަމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުކަތު އިބްރާހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޝައުކަތު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ, އުކުޅަހަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ރަށަކަށް ވާއިރު ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ލަފައި ފުރުމަށް ދަތިތަކެެއް ދިމާވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާންމުންނަަށް ވެސް މިކަމުގެ ދަތިތައް ދިމާވާ ކަމަށާއި, ބަނދަރެއް ތަރަައްގީކުރުމާއެކު މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަަށް ޝައުކަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުކުޅަހަކީ 1200 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށަކަށް ވެފައި އެރަށުގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުން އަންނަވަރަކަށް, ގެދޮރު އިމާރާތްކުުރުމަށް ބިން ބޭނުންވާނެތީ ރަށުގެ ބިން އިތުރަށް ހިއްކަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ޝައުކަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް