ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 06:46
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ
އެމްއެމްސީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުން އޮކްޓޯބަރު 11 ގައި
 
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 10 ދާއިރާއަކުން ޖުމްލަ 87 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވޭ
 
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމަށް 12 ދާއިރާއަކުން ހުޅުވާލި
 
މިއަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ދެ ދާއިރާ ކަމަށްވާ އޯޑިއޯ ޖަރނަލިޒަމް އަދި ނިއުސް ގްރެފިކްސް އެންޑް އިލެސްޓްރޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިނުވޭ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހު 11 ގައި އޮންނާނެކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ މި އަހަރު ބާއްވާނީ  11 އޮކްޓޯބަރ ގައި ކަމަށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމަށް 12 ދާއިރާއަކުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ބުނީ ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައި ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 10 ދާއިރާއަކަށް ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ މިއަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 10 ދާއިރާއަކުން ޖުމްލަ 87 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ:

ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަން (އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް) ދާއިރާ - 9 ހުށަހެޅުން

ދެމެހެއްޓިނިވި ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ - 21 ހުށަހެޅުން

ސިޔާސީ ދާއިރާ - 9 ހުށަހެޅުން

ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާ - 6 ހުށަހެޅުން

ވިޔަފާރިއާއި އިގުތިސާދީ ދާއިރާ - 9 ހުށަހެޅުން

ކުޅިވަރު ދާއިރާ - 5 ހުށަހެޅުން

ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމް ދާއިރާ - 6 ހުށަހެޅުން

ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމް ދާއިރާ - 3 ހުށަހެޅުން

ފީޗަރ/ރިޕޯޓް ދާއިރާ - 17 ހުށަހެޅުން

އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު - 2 ހުށަހެޅުން މިއެވެ.

މިއަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ދެ ދާއިރާ ކަމަށްވާ އޯޑިއޯ ޖަރނަލިޒަމް އަދި ނިއުސް ގްރެފިކްސް އެންޑް އިލެސްޓްރޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިނުވާއިރު ފީޗަރ ރިޕޯޓް ދާއިރާއަށް 17 ހުށަހެޅުން އަދި އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް 2 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަހަރު އިނާމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އިޖުތިމާއީ، ސިޔާސީ، ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ، ވިޔަފާރި އާއި އިގުތިސާދު، ކުޅިވަރު އަދި ފީޗާރ ރިޕޯޓު ކެޓަގަރީން ކުރިމަތިލާނަމަ އެ ކެޓަގަރީއަކުން މަދުވެގެން 12 ފީޗަރ ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އަދި އިނާމަށް ނޮމިނޭޓްކުރަން ބޭނުންވާ ތިން ހުށަހެޅުމެއް އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ މިއީ މިހާތަނަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު އަދި އެންމެ ގިނަ ހުށަހެޅުން ލިބުނު އަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރި އުސޫލެއް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށްވެސް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ، ފުނިފުންޏަށް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލު!
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރުމާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ވޯޓު ދެއްވީމަ ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑު ސާފުވެއްޖެ: ޔައުޤޫބް
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރުމަކީ އެއީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކަށް ދޭ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް - އެމްޖީއޭ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިސާ ނޮމިނޭޓު ވެއްޖެ
މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ވިލެޖަކާއި މީޑިއާ ކްލަބެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ