ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 00:12
މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވަނީ ބަލްޤޭރިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނަމީގެ ނާއިބު ކަލީނާ ކޮންސްޓަންޓިނޯވާއާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައި
މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވަނީ ބަލްޤޭރިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނަމީގެ ނާއިބު ކަލީނާ ކޮންސްޓަންޓިނޯވާއާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައި
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާއަށް ވަޑައިގަތުން
ދަތުރުފަތުރާއި އައިސިޓީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ބަލްގޭރިއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ބަލްގޭރިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމީގެ ނާއިބާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
ރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބަލްގޭރިއާއަށް އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

ދަތުރުފަތުރާއި އައިސިޓީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ބަލްގޭރިއާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ ގިއޯރގީ ތެދްރޮވްއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއާއި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނުކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްވަރާތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި އެ ދާއިރާތަކުން ދެގައުމުގެ މެދުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވަނީ ބަލްގޭރިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމީގެ ނާއިބު ކަލީނާ ކޮންސްޓަންޓިނޯވާއާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެއާ ބަލްގޭރިއާދެމެދު ވިޔަފާރިއާ އިގްތިސާދީ ދާއިރާއިން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބަލްގޭރިއާއަށް އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވްރާކުރެއްވިކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ބަލްޤޭރިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއިވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ، އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރ ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިޞަލާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހި ހައިކޮމިޝަންގެ ތާޑް ސެކްރެޓަރީ މަރިޔަމް އަފްނާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ބަލްގޭރިއާއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި އދ.ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދެއްވާނެ ކަންތައްތަކާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ބަލްގޭރިއާގެ އިސްބައެއް ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި ވަނީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް